Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

1

Bokstavs-, läs- och skrivinlärning

Manar Al-Houda skola, Manar Al-Houda · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Bokstavs-, läs- och skrivinlärning

Planering för arbetsområdet bokstavsinlärning, läs-och skrivinlärning

Under år ett kommer vi att ha ett arbetsområde där du får arbeta med alfabetet, bokstävernas utseende, namn och ljud samt utveckla din läs- och skrivförmåga i ämnet svenska/ svenska som andraspråk. Du kommer också att få utveckla din förmåga att göra muntliga berättelser samt att fundera över hur du lär dig och vad du behöver utveckla.

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet (Ur Lgr 11, syfte)

Du ska få förutsättningar att utveckla;

- din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift.

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

- urskilja språkets strukturer och följa språkliga normer.

Du ska få möjlighet att utveckla kunskaper om (Ur Lgr 11, centralt innehåll) :

- alfabetet och alfabetisk ordning.
- sambandet mellan ljud och bokstav.
- handstil och att skriva på dator.

- att skapa texter där ord och bild samspelar.

- enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden. (enskilt och med en klasskamrat)

- språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

- muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationen.

Undervisning:

För att du ska få möjlighet att lära dig om bokstäver samt utveckla din läs- och skrivförmåga kommer vi först att arbeta med varje bokstav i alfabetet. Du ska få träna att skriva bokstaven, känna igen dess namn och hur den låter.

Du kommer att få öva dig att enskilt och i grupp lyssna efter ord där bokstaven förekommer först i ordet, inne i ordet eller sist i ordet.

Du kommer att få läsa en liten bok till varje bokstav.

Du kommer att gruppvis och enskilt få öva dig att fantisera fram en kort berättelse. 

Du kommer att få skriva ord och meningar för hand. 

Du kommer att få läsa med en kompis.

Du kommer att få spela spel och lösa korsord.

Bedömning:

I  arbetsområdet bedöms på vilket sätt du kan :

- namnge bokstäver och deras ljud

- läsa ord och meningar och korta berättelser. Vi använder Vi läser och Läs-träna.

- höra var i ordet ett visst språkljud finns.

- skriva vanligt förekommande ord (t.ex jag, hej, mamma, pappa, sa, ska, ser) och meningar med stor bokstav och punkt med läslig handstil.

- muntligt berätta så att lyssnaren förstår innehållet

- reflektera över ditt lärande, vad du kan, samt ge förslag på vad som kan förbättras/ utvecklas.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Läs- och skrivutveckling- Nya språket lyfter, LGR11 SV/SVA
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter