Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Sveriges nationella minoriteter

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Sverige har fem stycken nationella minoriteter, men vad innebär detta? Vi lär oss om vad det innebär att vara en nationell minoritet i Sverige, vilka rättigheter man har att vårda sin historia och identitet.

Nationella minoriteter HT-20, vecka 36 - 41

Vad?

Nationella minoriteter - vad innebär detta?

Varför?

https://youtu.be/N6DpTDhDarMhttps://youtu.be/N6DpTDhDarM

Läroplanen tar upp följande

Mål

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola:

  • har fått kunskaper om de nationella minoriteternas (judar, romer, urfolket samerna, sverigefinnar och tornedalingar) kultur, språk, religion och historia.

  • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia

Centralt innehåll

Rättigheter och rättsskipning

De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

 

Hur?

Planering

Vecka 36

Intro - Vad är en nationell minoritet?

Mål och syfte (filmklipp från Skolverket). Instuderingsfrågor.

 

Vecka 37 

Mänskliga rättigheter. Fortsättning instuderingsfrågor.

Samer - både urfolk och nationell minoritet. Filmklipp, presentation och diskussionsfrågor.

 

 

Vecka 38

Sverigefinnar - film och instuderingsfrågor.

Arbete med instuderingsfrågor.

 

Vecka 39

Tornedalingar - film och gruppdiskussion utifrån givna frågor.

Judar - film och instuderingsfrågor.

Arbete med instuderingsfrågor.

 

Vecka 40

Film Sameblod och efterföljande diskussion.

Intro - resonerande uppgift

 

Vecka 41

Arbete och inlämning resonerande uppgift.

 

 

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter