Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

Lekar, aktiviteter och utevistelse

Storvretaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 25 september 2020

I oktober och november månad kommer vi erbjuda lekar, aktiviteter och utevsitelse i olika former. Genom att gå på utflykt en dag i veckan i närområdet, lära oss mer om allemansrätten vad det innebär. Vi kommer även att arbeta och prata om livsstil och hälsa.

 

FRITIDSHEM, PLANERING (intern):

NULÄGE - grund för fortsatt planering:

Beskriv: elevernas intressen/behov, lokala mål på skolan/fritidshem


Vi har skickat hem en enkät där eleverna har fått svara på frågor om vad de gillar och önskar att göra. Där framkommer det att  våra elever har en önskan om utflykter, spela fotboll, bygga koja, klättra, leka tagare, hinderbana, vara ute, leka häst.

Vi har som mål att arbeta mer med planerad verksamhet i utevistelsen och då vill vi fokusera på allemansrätten.

Ett annat mål är att vi vill arbeta med livsstilens betydelse för hälsa och välbefinnande.

MÅL/SYFTE LGR 11, kapitel 4

Vilka förmågor ska utvecklas?

Genom undervisningen i fritidshemmet ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Markera en eller flera av förmågorna...


...pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

 

...ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

 

...skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta med ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

...kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

 

...skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,

 

...utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle,

...röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

 

MÅL FRÅN ANDRA DELAR I LGR 11 (Del 1, 2 och 4)
 

CENTRALT INNEHÅLL

Vilket centralt innehåll ska behandlas/ingå? (Kryssa i rutorna)Språk och kommunikation

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Samtala om olika typer av texter.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.

Hur olika material, redskap och tekniker kan användas för att skapa och uttrycka sig.

Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.

Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

 

Natur och samhälle

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Etnicitet, könsroller, kroppsideal och konsumtion samt kritisk granskning av hur dessa företeelser framställs i medier och populärkultur.

Natur och samhälle

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 

 

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

 

Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.

 

 

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

 

 

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

 

 

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.

 

 

 

Hur ska vi arbeta/organisera? Vilka aktiviteter?VAD

HUR

Lärandemiljö:

  • Lokalitet, material, teknik

  • Metod, förhållningssätt...

NÄR

VEM (ansvarig)

Allemansrätten

 

Utflykter och samlingar

Vi kommer att arbeta med delar ur ett material från "Håll Sverige rent" om allemansrätten. Detta kommer att ske på samlingar samt på vår utflykt.

Ängen.

Måndagar 14.00-15:30 samt Torsdagar 15.00-15.45

Start vecka 40.

Josefin, Erica och Paulo
Idrottsfritids Planerad aktivitet i form av teman i 4-veckors intervaller. Idrottshallen samt utomhus på fotbollsplanen. onsdagar kl 15.00-15.45 Jocke Mattsson
Utflykter Hela avdelningen går tillsammans på utflykt.

Vi planerar att gå till ängen, tipp toppen och trollskogen.

Vi har med oss arbetsmaterial i form av en "naturpåse".

Vi grillar korv.

Vi bygger koja.

Vi leker lekar.

Högläsning

Måndagar under hösten 14.oo-15.30- Erica, Josefin, Paulo
Utelekar Vid erbjuder en styrd lek/aktivitet utomhus varje vecka. Skolgården och boden. Tis-fre 14-15 Vi rullar på veckorna. 
Lyssna på ljudbok Efter utflykten på måndagar Vi samlas i mittenrummet på fritids. Där spelar vi upp en ljudbok som är anpassad till åk 1. 

Måndagar 

15:45-16.00

Erica
Arbete kring livsstil och hälsa. Med materialet "hälsa på skolan" från organisationen Aktiv skola. På fritids och utflykt.

Måndagar

och torsdagar

Erica, Jossan och Paulo.
         
         
         
UPPFÖLJNING OCH DOKUMENTATION

Beskriv: Vad ska utvärderas? Hur utvärderar vi? (personal, elever, andra)? Hur dokumenterar vi? Vad ska visas för elever/föräldrar? Hur?

När? Ansvar?


UTVÄRDERING

Beskriv: Hur gick det? Tankar framåt? (underlag till nytt nuläge)Kriterier/kännetecken på de förmågor som vi fokuserar på… (Hur visar eleverna att…) Effekten blev..

 

Hur kommunicerar vi detta till elever och vårdnadshavare?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter