Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3 - 4

Demokrati åk 3-4

Grunnebacka skola, Kristinehamn · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Vi jobbar med samhällskunskap i SO undervisningen med fokus på demokrati.

Vi jobbar med samhällskunskap i SO undervisningen med fokus på demokrati. Vi lär oss bland annat om innebörden av begreppet demokrati, skillnaden mellan demokrati och diktatur, elevinflytande och om att demokratiska rättigheter inte är en självklarhet överallt i världen. Vi kommer att läsa om dessa delar gemensamt, diskutera, lära oss nya ord och begrepp och därefter svara på frågor kring det vi läst om enskilt eller två och två. Dessutom jobbar vi med FN och har en hel temadag med stationer och övningar kring FN. 


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,

visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och

klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet

uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.

ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,

stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter

utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga,

upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt,

får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan,

verka för att eleverna oberoende av könstillhörighet får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen,

svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer,

förbereda eleverna för delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt samhälle.

samarbeta med elevernas vårdnadshavare så att man tillsammans kan utveckla skolans innehåll och verksamhet

samverka med och fortlöpande informera föräldrarna om elevens skolsituation, trivsel och kunskapsutveckling, och

hålla sig informerad om den enskilda elevens personliga situation och iaktta respekt för elevens integritet

utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och

planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,

visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback