Skolbanken Logo
Skolbanken

Lågans Projekt 20/21

Åleds förskola, Halmstad · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Projekt 20/21

Projekt 20/21

Under läsåret 20/21 kommer vårt gemensamma projekt att fortsätta under namnet: Världen och Vi i en hållbar utveckling- "Vad finner vi bortom kullen? 

Syftet med vårt gemensamma projekt

Syftet med vårt gemsamma projekt är att bevara utomhuspedagogiken där vi har ett förhållningsätt som syftar till ett lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion, grundat på konkreta erfarenheter. Detta för att ge möjlighet till en positiv framtidstro, hälsa och välbefinnande. Att väcka och ta tillvara på barns nyfikenhet att fråga, undersöka och utforska. 

Mål ut Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
Förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar, samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar.

Mål ut Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
Utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet

Utveckla både det svenska språket och sitt modersmål om barnet har annat modersmål än svenska

Mål ut Lpfö 18 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
Förståelse för rum, tid och form och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring samt att resonera matematiskt om detta.

Varje avdelning har även brutit ner huvudsyftet till ett eget syfte som är mer anpassat efter barnens intresse på avdelningen. 

Lågans individuella syfte:

Syftet med vårt projekt är att barnen ska skapa sig en förståelse för olikheter bland människor, kulturer och levnadsmiljöer som finns i vår värld.

 

Naturvetenskap och äventyr

Vi upptäcker naturen tillsammans med barnen och utmanar dem i sitt lärande, vi använder oss av våra sinnen för att skapa positiva

minnen av naturen. Naturen är något som barnen ska ta hand om. Naturen ute är en miljö som är lika viktig att ta hand om som miljön inne på vår avdelning. 

Mångkultur

Vårt arbete med mångkulturen ska vi börja i det lilla och med det menar vi barnens hemkulturer. Till exempel hur vi bor, hur våra familjer ser ut, vad vi är bra på osv. Detta gör vi för att få tag i varandras olikheter. 

Vi ska även arbeta med mångkultur tillsammans med barnen för att skapa bättre förutsättningar för dem att leva i ett framtida samhälle. Genom att arbeta med mångkultur ges barnen en möjlighet att skapa en större förståelse hur människor lever i dagens samhälle. Syftet med att arbeta med mångkultur är även för att minska barnens fördomar om andra kulturer. 

 

Värdegrund, empati och medkänsla

Inom projektet hållbar social utveckling vill vi att barnen ska lära sig om hur vi människor bättre tar hand om varandra. Vår vardag kommer spenderas tillsammans under en längre tid, därför är det viktigt att tänka över hur vi behandlar varandra. Tillsammans med barnen pratar vi om respekt, mångfald, olikheter. Vi pratar även om hur människor lever i världen, ser alla familjer likadana ut? Vad skiljer oss från varandra? Osv. Att prata om känslor tillsammans med barnen utifrån bilder på ansikten och känslor. 

Nyfikenhetsfråga

Hur är allt olika?

Denna nyfikenshetsfråga ska hjälpa oss barn och pedagoger för att studera och undersöka olikheter bland allt de vi stöter på i vår vardag


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback