Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), SO (år 1-3), Teknik, Matematik, Hem- och konsumentkunskap, Bild, Engelska, Svenska, Svenska som andraspråk, Idrott och hälsa, Musik

·

Årskurs:

1 - 3

Grej of the Day

Noltorpsskolan F-3, Alingsås · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Vi behöver kunskap i många områden för att skaffa oss en allmänbildning. Med de korta mikrolektionerna lockar vi fram en känsla och en insikt att "Kunskap är coolt". Dags för mikrolektionerna Grej of the Day, GOTD!

Förankring i kursplanens syfte

Eleven ska väcka och utveckla en nyfikenhet och en lust till att lära mer och ta till vara denna. 

"Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i olika former"

Innehåll

Under läsåret ska vi:

-ta del av mikrolektioner inom de flesta av skolans ämnen. Dessa kan handla om historiska personer, platser, byggnader och begrepp. De kan handla om händelser som påverkat och påverkar oss, platser i världen och mycket mer. Dessa ämnen kan kopplas till det centrala innehållet  i respektive kursplan.

Konkretisering av mål

Läraren kommer att berätta med stöd av bilder och/eller film samt text, om ett ämne/ ett begrepp/ en händelse (en "Grej"). Eleverna antecknar i sin anteckningsbok med meningar och en liten bild, som de antingen målar själva eller klipper och klistrar in. Varje lektion inleds med några ledtrådar inför GOTD. Arbetet dokumenteras i elevernas GOTD -bok.

Arbetssätt

  • gemensamma genomgångar
  • korta anteckningar görs tillsammans i klassrummet på stor bild
  • repetition av innehåll sker under tid
  • varje bild till GOTD sätts upp på kartan i klassrummet

 

Bedömning

Mikrolektionerna bedöms inte, men dessa bidrar till att flera av skolans ämnen kan kopplas ihop i ett nätverk, där elevernas analysförmåga, förmåga till att hantera information, kommunikation, förmåga till att förstå begrepp utvecklas. Dessa förmågor bedöms i respektive ämne.


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter