Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 5

Favorit matematik 5A

Harbo skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 25 september 2020

Matematik är viktigt, intressant och ett mångsidigt ämne. I denna bok kommer vi att repetera de grundläggande räknesätten och öva på bråk. I geometrikapitlet över vi bland annat att mäta vinklar med gradskiva och rita cirklar med passare.

1. Övergripande mål:

2. Kursplanemål:

3. Syfte:

Undervisningen i matematik ska ge dig möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • uttrycka och lösa problem och värdera valet av metoder
 • använda och analysera matematiska begrepp och hur de hänger ihop med varandra
 • välja och använda matematiska metoder som passar bra för att göra beräkningar och lösa uppgifter
 • förklara hur du har tänkt och förstå hur andra har tänkt
 • använda olika matematiska uttryck för att diskutera frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

4. Bedömning:

Jag kommer att bedöma dig utifrån kunskapskraven som finns för årskurs 4-6 i ämnet matematik. 

5. Undervisning:

 • Genomgångar
 • Huvudräkningsuppgifter
 • Enskilt arbete i matteboken
 • Pardiskussioner
 • Problemlösningsuppgifter enskilt/i par/i grupp
 • Praktiska övningar, t.ex. gällande att mäta vinklar

 

Boken innehåller 4 kapitel.

Kapitel 1 - De fyra räknesätten.

* Huvudräkning och uppställning.

* Ekvationer och olikheter.

* Prioriteringsregeln. 

* Miniräknaren. 

Kapitel 2 - Tal i bråkform. 

* Omvandla mellan bråkform och blandad form. 

* Förkorta bråk.

* Räkna med tal i bråkform. 

Kapitel 3 - Geometri. 

* Geometriska objekt från punkt till vinkel. 

* Vinklar.

* Två- och tredimensionella objekt. 

* Omkrets. 

Kapitel 4 - Blandade repetitionsuppgifter. 

 

Under lektionerna övar vi de förmågor som ska bedömas. Träning ger färdighet! 

6. Tillämpningsuppgift:

Efter varje kapitel får eleverna göra en diagnos och ett prov i sitt provhäfte.
Resultaten på dessa diagnoser och prov kommer att skrivas som en kommentar här på Unikum och länkas till denna planering.


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.

Enkel kombinatorik i konkreta situationer.

Proportionalitet och procent samt deras samband.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter