Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

3 - 5

Språkutveckling

Montessoriförskolan Vaxholm, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 1 oktober 2020

Som rubriken lyder syftar detta arbete till att öka barnens språkliga medvetenhet, dvs deras ordförråd, uttal, språkförståelse, fonologiska medvetenhet, meningsbyggnad mm. Att förstå och att kunna formulera sig i olika sammanhang är en förutsättning för allt lärande och för att så småningom kunna klara sig i samhället!

Bakgrund och Syfte

Under barnens sista läsår på förskolan fokuserar vi lite extra på språkutvecklingen. Ett rikt språk underlättar skolgången för barnen då språket - att förstå och att kunna göra sig förstådd - är en förutsättning för lärande. Ska man kunna följa med i undervisningen, ta till sig förklaringar och information samt följa instruktioner behöver man förstå vad som förväntas.

 

Metod / arbetssätt

Huvudfokus för arbetet ligger på språkutveckling och där spelar böcker och högläsning en avgörande roll. Barnen kommer att få välja var sin bok som blir utgångspunkt för arbetet. Planen är att vi ska arbeta med en bok i taget genom att gå en bokpromenad och sedan läsa boken tillsammans. En bokpromenad innebär att man tittar på bilderna och pratar om dem innan man läser texten för att få en förförståelse för handlingen.

Beroende på bokens innehåll, barnens tankar, idéer och önskemål kommer arbetet med de olika böckerna att se olika ut. Barnen ska få stort utrymme att påverka både arbetssätt och innehåll vilket innebär att projektet kan ta en annan riktning än den som är planerad från början men oavsett innehåll så håller vi kvar fokuset på språkutvecklingen.

Vi kommer att samtala mycket, diskutera, skriva, ljuda, ev spinna vidare på en berättelse eller tom hitta på en egen. Vi kommer att göra en ordlista där vi samlar på ord som är nya för barnen och ta reda på vad de betyder. Ev får barnen små uppgifter med sig hem för att skapa en röd tråd mellan hem och Havsörnsarbetet.

I gruppen Havsörnar ingår detta läsår (2020 / 2021) nio barn och jag kommer att arbeta i halvgrupp, det blir en förmiddag i veckan för varje grupp. Ett barn kommer varje vecka att få vara med i båda grupperna och får i uppgift att berätta för grupp 2 vad grupp 1 gjorde vid föregående tillfälle. På så sätt får barnen möjlighet att öva sig i att prata inför grupp, redogöra för ett händelseförlopp så andra - som inte var med - förstår, svara på ev frågor och om tillfälle ges instruera sina kompisar. Att själv berätta och vara den som sitter inne med information och kunskap ställer högre krav på den språkliga förmågan än att lyssna eller ta instruktioner, på så sätt tränar barnen sitt aktiva ordförråd. Varje barn kommer att få pröva den rollen.

 

Mål

Målet är att barnen ska få ökad språklig medvetenhet. Jag strävar efter att varje barn får ett utökat aktivt och passivt ordförråd och en ökad fonologisk medvetenhet. Fonologisk medvetenhet handlar om att kunna urskilja enskilda ljud och stavelser ur det talade språket, för att klara det måste man kunna bortse från språkets mening och istället fokusera på ljudstrukturer.


Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter