Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Pinnen—Hälsa och välbefinnande

Ljungdalen, Mariestad · Senast uppdaterad: 11 januari 2021

Vi vill att hälsa och välbefinnande ska ingå som en naturlig del i barnens vardag.

 

Läroplansområde;


Var är vi? (Utgångsläge)

(Vad har fungerat bra under det gångna året? Vad har inte fungerat?)

 

Vart ska vi? (Delmål)

(Hur vill vi att det ska vara? Vad är vårt mål?)

 

Hur gör vi? (Handlingsplan)

(Åtgärder för att nå målet)

 

- Det är viktig för barnen att lära sig ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande.

- De flesta avdelningar har inte haft hälsa i fokus.

- I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling har vi uppmärksammat att risk för kränkningar ökar med stigande ålder. Ansvarstagande för sitt agerande i relation till kompisar och material tänker vi kan vara sammankopplat till barnets självkänsla och välmående. Våra observationer, tillsammans med forskning som visar att ohälsan bland barn ökar, ligger som grund för årets mål.

 

 

 

Vi vill att hälsa och välbefinnande ska ingå som en naturlig del i barnens vardag.


 

 


 

 

 

- Varje avdelning gör sin egen handlingsplan utifrån sin barngrupp och vad hälsa och välbefinnande kan vara (beskrivs under rubrikerna här nedan, dvs vilket område, vart är vi/vart ska vi och hur gör vi)

 

- I arbetet med att stärka barnens självkänsla kommer vi bl.a. utgå från böcker för att skapa diskussioner och reflektioner, så kallade boksamtal. 

Situationer som kan uppstå i utbildningen kan vi då på ett naturligt sätt koppla till böckerna/boksamtalen.

 

 

 

 

 

Vilket område ska vi jobba med?

Då vi ska skola in en helt ny barngrupp vill vi fokusera på trygga inskolningar och att få barnen att fungera tillsammans i ett sammanhang. Fokusera på värdegrundsfrågor. Trivsel och glädje! Rörelse, och hur vi är mot varann. 

 

Var är vi & vart ska vi?

Beskriv ett nuläge. Varför ska vi arbeta med detta område/projekt (Forskning, behov/intressen hos barnen etc)?

Vilket syfte har vi med att arbeta med detta område/projekt?

Vilka kunskaper/förmågor vill vi utveckla hos barnen?

I augusti startar vi upp en avdelning som stått tom. Under hösten kommer vi skola in vår barngrupp. Vi vill jobba med att skapa trygghet och gruppkänsla samt att barnen ska lära sig att ingå i ett sammanhang tillsammans.
I dagens samhälle är stress vanligt förekommande och vi vill arbeta för att motverka detta. Vi vill även inspirera barnen till rörelse och utevistelse som har positiv inverkan på hälsan
Hur gör vi?

Närvarande vuxna. Skapa goda barn- och föräldrakontakter. Ge barnen tid. Tid att göra färdigt, äta färdigt, leka färdigt. Vi har inte bråttom. Ha en bra fördelning av dagen utifrån barnens vistelsetid. Att vara i sammanhang tillsammans med andra. Hur vi är mot varandra. 

Vårt förhållningssätt mot varandra o barnen, hur vi är mot varandra. T ex böcker, vara medvetna om vad vi läser. Konflikter, vänskap, relationer

Planerade rörelseaktiviteter såsom fredagsskutt och regelbundet vistas i skogen. Att barnen ska känna glädje i att röra på sig. Erbjuda musik

 

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Hur dokumenterar vi?

Vem ansvarar?

 

Frågor till veckoreflektion:

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur ska vi fördjupa projektet/barnens tankar och frågor (behöver vi stanna kvar eller gå vidare)?

Hur skapar vi tillgänglighet för alla barn? 

Vad gjorde vi/hur var vår roll som pedagog?

Blev undervisningen/aktiviteten/erbjudandet som vi tänkt? Varför/varför inte och vilken lärdom tar vi med oss?

 

 

 

Frågor till halvårsanalys:

Var befinner vi oss nu i relation till målet?

Vad har fungerat bra/mindre bra?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Har vi skapat tillgänglighet för alla barn? Hur/Vad har vi gjort?

Vilken roll har vi som pedagoger haft och vad har det inneburit för barnens lärande?

Vad kan vi utveckla/hur kan vi gå vidare?

 

Slutanalys 2020/2021:

Resultat:

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

 

Analys:

Hur uppnåddes målen?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss?

 

Utvecklingsområden:

Hur går vi vidare?- Nya delmål att arbeta utifrån?

Vad gör vi idag som vi kan utveckla?

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter