Skolbanken Logo
Skolbanken

Språk HT20 - Gröna gruppen

Förskolan Skrindan, LiCa förskolor · Senast uppdaterad: 19 oktober 2020

I vårt språkarbete kommer vi fokusera på språksamlingar och boksamtal.

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Många barn i gruppen är nyfikna på bokstäver. Vi har ofta samtal om vad olika namn eller ord börjar på. Vilka bokstäver man har i sitt namn är också intressant. 

Varje dag läser vi böcker för barnen och barnen har favoritböcker som de gärna vill att vi läser om och om igen och pratar om innehållet. 

Vi kan se att barnen är i olika stadier i sin språkliga utveckling, några leker med ord och testar på, några är nyfikna på hur bokstäver ser ut. Vi vill på ett lekfullt sätt utmana barnen på deras nivå så att alla ska känna fortsatt lust till att lära.

 Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte -  Vårt syfte är att uppnå en verksamhet i vilken alla barn utvecklar deras kommunikativa förmågor genom inflytande över verksamhetens innehåll. Samlingar eller projekt sker utifrån barnens intressen, en flexibel planering har vi.

Mål -

se läroplanskopplingar.  

Målkriterier:

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

  • utvecklar en förståelse för berättandets struktur, och är med och lyssnar på sagor. 
  • utvecklar en förståelse för lyssnandet genom deltagande i kommunikativa situationer, såsom samlingar.
  • utvecklar ett intresse för skriftspråket genom vår miljö och aktiviteter. 
  • deltar i samtal utifrån sin egen förmåga.

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - 

Vi kommer att arbeta med språksamlingar. 

Rim och ramsor. 

Sånger, texter. 

Böcker, boksamtal.  

Sagor, flano och sagopåsar. 

Munmotorik och munramsor. 

Känna igen sitt namn, skriva sitt namn, bygga sitt namn. 

Prata inför grupp och att träna på att lyssna på kompisar. 

Denna planering är öppen för flexibilitet beroende på var barnens intresse och nyfikenhet styr.

 Förutsättningar - 

 Vi grovplanerar samlingarna tillsammans och sedan gör den som är samlingsansvarig de sista förberedelserna. 

Dokumentation - 

Vi dokumenterar i vår veckoplaneringsreflektion (loggboken). Varje pedagog skriver ner reflektioner, hur det utlöpte, vad barnen sa och gjorde osv. Bilder och kommentarer tar vi med i vår individuella -och gruppdokumentation. Under vår avd. reflektion delger vi varandra hur arbetet gått och hur vi går vidare.. 

Förberedelser - 

Sagor i olika utformning, (böcker, sagopåsar, film, flano..) Skapandematerial som vi under tiden bestämmer vad det blir, vi följer barnens process.


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback