Skolbanken Logo
Skolbanken

Nyckelpigan - projekt "Språkleka" Ht-20

223261 Förskolan Utsikten, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 28 september 2020

"Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi och Doddo" är ett roligt sätt att lära och upptäcka ordens värld. Med hjälp av sång, dans, musik, dramatisering och de digitala verktygen trillar vi in i litteraturens värld och sagan kan börja... "Det var en gång".

 

Projketplanering Ht-20 av projekt ”Språkleka”, avd. Nyckelpigan/Myran

 

Utgångspunkter för val av projekt – vad barnen har visat intresse för – i våra observationer har vi sett följande:

Vi har sett att barnen intresserar sig för litteratur och populärkulturella karaktärer som bland annat Babblarna. Därför har vi valt att använda Babblarna utifrån olika pedagogiska material som böcker, figurer i fysisk form, använt dem digitala läromedlen genom att titta på Babblarnas olika språkutvecklande avsnitt på Svt – Barnkanalen. Vi har tagit fram material som siffror och alfabetet kopplat till Babblarna för att det är det som barnen intresserar sig för. Ett lustfyllt och roligt sätt för barnen att utveckla nya kunskaper. Nyckelpigan och Myran består av 18 yngre barn i dagsläget i åldrarna 1 - 2 ½ år gamla. Nyckelpigan består av 11 barn var av 1 nyinskolning och 2 överinskolningar från enheten. Myran består av 7 nyinskolningar. Därför har vi valt att fortsätta med vårterminens projekt ”Språkleka” då nya som gamla barn fortfarande är i en tidig språkutveckling. Barnen har visat ett stort intresse för sångsamlingar, rim och ramsor och för högläsning. När vi omorganiserade den pedagogiska miljön under vårterminen och skapade flera ”rum i rummen” var det ”rum” som barnen visade störst entusiasm för ”sagohörnan”. Det har vi sett även nu under höstterminens start. Vi har även sett att de ”gamla” barnen på avdelningen nu börjat visa större intresse för dem andra ”små rummen” i det stora rummet. Därför vill vi under denna termin utveckla och introducera litteratur kopplat till de olika rummen på avdelningarna. Litteraturen kommer anpassas utefter de olika rummens syfte för att inspirera och främja barnens fortsatta språk- och läsutveckling.

 

 Utifrån det har vi kommit fram till att höstens projekt är:

”Språkleka” med koppling till litteratur, högläsning och literacitet utveckling. Med utgångspunkt i det gensvar som barnen visar på allt som har med språk och olika former av kommunikation att göra - men också utifrån vår egen övertygelse om språkets vikt och betydelse.

 

 

Varför ska vi arbeta med det (syfte)?

Med hjälp av språket uttrycker vi våra behov, vår vilja, våra känslor och våra önskningar. Med hjälp av språket lär vi oss fler kunskaper, vi samspelar och löser konflikter, samtalar och reflekterar. Genom ett rikt språk kan barnen uttrycka känslor, viljor och utveckla sin empatiska förmåga. Välplanerade och styrda boksamtal hjälper barnen att utveckla förståelse för andras tankar och åsikter, samt att reflektera och funderar över sina egna tankar och värderingar. Det hjälper även barnen att utveckla sin förmåga att kunna argumentera för sin vilja och åsikt. Med hjälp av litteratur som ingång i projektet, även sång, rim och ramsor och munmotoriska övningar hjälper vi barnen att utveckla en grund för deras fortsatta språkutveckling samt förståelse och att kunna sätta sig in i andra människors livssituationer, perspektiv och att utveckla sin fantasiförmåga.

 

 

Vad vill vi att barnen ska lära sig/ta del av (begrepp, material med mera)?

Under projektets första skede kommer vi att fokusera på att ” … ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften” (Lpfö 18, s 14). Projektet kommer att vara levande under hela dagen, inne såväl som ute. Såväl miljö som material och förhållningssätt ska genomsyras av språktimulans, språkglädje och olika former av kommunikation, det sistnämnda inte bara i form av samtal utan även i form av bilder och tecken.  I de mindre grupperna kommer vi att arbeta mer strukturerat och målfokuserat med olika former av hörsellekar, munmotoriska lekar, språklekar, flanosagor och sagodramatisering. Varje projektstund avslutas med högläsning och på det följer vår storsamling med sång, musik och rörelselekar. Vi kommer att jobba mer med att introducera dem digitala läromedlen, programmering på grundnivå utifrån barnens intresse och nivå med hjälp av Bee-bot. Vi kommer även att fortsätta introducera Pollyglutt som läsverktyg och med hjälp av den lyfta barnens olika språkdomäner. Detta för att göra barnen medvetna och få förståelse för att vi alla är olika och har olika förutsättningar. På så sätt lyfter vi våra olikheter och förmågor till något positivt.

 

 

Vad i förskolans läroplan stödjer vi oss på?

Läroplanen (Lpfö 18, s 8) slår fast att ”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling … ” Vidare poängterar läroplanen (ibid.) också att förskolan ska ” … uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter”. Läroplanen skriver vidare (Lpfö 18, s 9) att ”Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans … inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra”.

 

 Hur ska vi introducera projektet för barnen?

Vi kommer att starta varje förmiddagsprojekt med en kort samling då barnen äter frukt och vi berättar vilka barn som ska vara var och ”språkleka” tillsammans. 


Läroplanskopplingar

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback