Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Subtraktion 0 till 10

Emanuelskolan, Sjöbo · Senast uppdaterad: 28 september 2020

Du bygger förståelse för innebörden av subtraktion och du möter viktiga begrepp inom subtraktion. Du tränar på olika metoder för att subtrahera.

MÅL

Jag ska lära mig...

 • subtrahera genom att ta bort.

 • subtrahera med hjälp av talkamrater.
 • subtrahera genom att räkna bakåt
 • hitta på räknehändelser.
 • skriva likheter med subtraktion.
 • se samband mellan addition och subtraktion.

 

INNEHÅLL

Du ska subtrahera genom att ta bort och att använda talkamrater. Du använder tallinjer och subtraherar genom att räkna bakåt. Du tränar på att använda symboler på att skriva olika likheter. Addition och subtraktion hänger ihop.

 

ARBETSFORMER

Så här ska vi öva för att jag ska lära mig…

 • utforska tillsammans
 • lära tillsammans
 • öva tillsammans

 • öva själv.

 

BEDÖMNING

Läraren och jag tittar på…

 • på en räknehändelse ur min kunskapslogg.


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och

främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön.

utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och

utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna

visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter