Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Alfa planering kapitel 1 och 2

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Inom dessa kapitel kommer du få jobba med de fyra räknesätten.

 

Planeringens innehåll

När du har jobbat med dessa kapitel ska du:

- veta att alla siffror i ett tal har ett visst värde.

- kunna läsa och skriva tal inom talområdet 0-10 000.

- kunna pricka in ta på en tallinje. 

- kunna skilja mellan udda och jämna tal.

- behärska avrundning av heltal till närmaste tiotal, hundratal och tusental.

- kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera tal med hjälp av olika strategier. 

- kunna lösa rutinuppgifter inom alla fyra räknesätten.

- förstå sambandet mellan addition och subtraktion samt mellan multiplikation och division.

- kunna lösa enkla ekvationer inom de fyra räknesätten. 

- kunna använda problemlösningsmetoden "gissa och pröva" samt "rita en bild"

 

 

Ord/begrepp att kunna: 

siffra, tal, addition, subtraktion, multiplikation, division, jämna tal, udda tal, avrundning, platsvärde, utvecklad form, tallinje, hälften, term, summa, differens, faktor, produkt, täljare, nämnare, kvot

 

Arbetsformer:

Vi kommer huvudsakligen att använda oss av läromedlet Alfa s. 5-102 samt läxorna s. 294-301

ISBN 978-91-47-10234-1  (kan används för att söka efter läromedlet på inläsningstjänst)

 

Du kommer exempelvis få:

- ta del av lärarledda genomgångar

- delta i par- och gruppuppgifter samt redovisa dessa inför mindre grupp elever eller resterande av klassen

- jobba enskilt med rutinuppgifter samt problem

 

 

Detta ska du kunna när arbetsområdet är slut för att nå godtagbara resultat:

På egen hand behärska målen som står högst upp i denna planering. Se även matrisen här nedan.

 

Bedömning sker exempelvis: 

- löpande under lektionerna tex vid muntliga redovisningar, aktivt deltagande vid genomgångar osv

- vid skriftlig diagnos och provräkning

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Alfa kap 1 och 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback