Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Svenska Återberättande text 4a

Kvarnbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 september 2020

Du kommer att arbeta med återberättande texter. Vi startar med genomgång av tidsord t ex först, sedan, till slut mm. Du ska kunna återberätta en händelse muntligt utifrån bilder och stödord. Vi kommer att läsa och bearbeta återberättande texter där du kommer att se hur texten är uppbyggd. Vi arbetar sedan vidare med den skriftliga delen hur en återberättande text är uppbyggd t ex inledningsfrågor som Vem? Vad? När? Var? Varför? Du ska ha med några händelser i kronologisk ordning och ett avslut. Du lär dig att skriva i preteritum göra styckeindelning. Arbetsområdet avslutas med att du skriver en egen återberättande text.

Syfte

-formulera sig och kommunicera i tal och skrift

-anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

-urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Centralt innehåll

Läsa och skriva  
-Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
-Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.  

Berättande texter och sakprosatexter
-Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta tillsammans för att lära oss om den återberättande textens struktur.
Vi har skyltar i klassrummet där syftet, strukturen och de språkliga dragen synliggörs.
Vi kommer att göra olika övningar för att öva de olika delarna som är typiska för texttypen.
Vi kommer öva oss på att bedöma några återberättande texter samt återberätta något som hänt för varandra.
I slutet av området ska du skriva en egen återberättande text om en gemensam händelse.

Kunskapsmål och bedömning

Du ska kunna:

  • skriva en inledning
  • organisera innehållet
  • använda rätt tempus (preteritum)
  • variera och bygga ut meningarna
  • skriva en avslutning
  • planera och skriva en återberättande text på egen hand.  Du bedöms enligt matris nedan.

 

 

Grundläggande

Goda

Mycket goda

Du använder dig av olika tidsord i din berättelse.

Du kan med hjälp använda dig av olika tidsord. Du använder ett fåtal olika ord.

Du kan använda olika tidsord och du varierar dem.

Du kan använda dig av många olika tidsord och du varierar dem.

Rätt tidsform på verben i din text.

Du kan med hjälp använda dig av rätt form av verben, preteritum, i din text.

I din text är den största delen av verben i preteritum.

Du använder dig av rätt form av verben, preteritum, i din text.

Du har en kronologisk ordning i din text.

Du kan med hjälp skapa en kronologisk ordning.

De flesta stycken i din text kommer i en kronologiskordning.

Alla stycken kommer i kronologisk ordning.

Du har en inledning som ger svar på frågorna vem, var, vad och när (varför).

Du kan med hjälp skriva en inledning som ger svar på frågorna.

Du skriver en inledning som ger svar på de flesta frågorna.

Du skriver in inledning som ger svar på alla frågor.

Du kan ge respons muntligt och skriftligt på texter.

Du kan med hjälp ge respons på texter muntligt.

Du kan ge respons på texter både muntligt och skriftligt.

Du kan ge välutvecklad respons på texter både muntligt och skriftligt.

 

Checklista för en återberättande text:

 

   

Innehåll

Innehållet i min inledning svarar på frågorna vem, vad, var och när? (varför?)

Struktur

Jag följer strukturen för en återberättande text, med inledning, ett antal händelser och avslutning.

 

Jag har delat in texten i stycken som följer en kronologisk ordning.

Jag använder varierande tidsord.

Tempus (tidsform av verben)

Jag använder preteritum i hela texten.

Språk

Jag använder stor bokstav och punkt korrekt.
I stort sett alla ord är rättstavade.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1