Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

En annorlunda skog

184351 Förskolan Sunnan, Stockholm Farsta · Senast uppdaterad: 2 oktober 2020

Avdelningen Skalmans projekt ”En annorlunda skog ” För att ge barnen inflytande och delaktiga i vår verksamhet ville vi veta mer om alla barns intressen. Vi har observerat barnen och fångade upp deras intresse för naturen ,böcker och skapande . Vi har valt att arbeta med de tre område för att möjliggöra språkutveckling ,utveckla barnens kunskaper inom det naturvetenskapliga området samt estetiska uttrycksformer

 

Under introduktionsperioden har vi lärt känna varje barn, deras tidigare erfarenheter och intressen. Utifrån observationer och dokumentationer som vi samlade på oss under introduktionsperioden har vi gått vidare och formulerarat vår projektfråga som är: ”En annorlunda skog”.

 

Projektfråga:

 En annorlunda skogVi utgår från följande läroplansmål:

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt. Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften. Därigenom läggs grunden till att barnen på sikt tillägnar sig de kunskaper som alla i samhället behöver. Förmåga att kommunicera, söka ny kunskap och samarbeta är nödvändig i ett samhälle som präglas av stort informationsflöde och kontinuerlig förändring.Vi fokuserar på följande åtgärdsförslag från WKI:

Barnen har inflytande över förskolans utbildning, med förväntat resultat som att barnens tankar och åsikter om förskolan uppmärksammas. Barnen kommer till tals i frågor som berör dem genom att vi bekräftar och ser varje barn utifrån deras intresse

 

 


Projektbeskrivning:

 

VAD:

Vårt projekt handlar om att få barnen att utveckla sina färdigheter inom olika områden och våga vara sig själva, lyckas och misslyckas samt uppskatta varandras olikheter.  Barnen ska ha möjlighet att utveckla sin förmåga till empati och omtanke om andra genom att uppmuntra och stärka deras medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

Under projektens gång ska vi arbeta med dom olika läroplans målen som: språk, natur, skapande och rörelse.  

 

Barnen ska genom projektet ges möjlighet att utveckla sitt språk. Det gäller såväl sitt talspråk, ordförråd, begreppsförståelse, kroppsspråk och sin förmåga att diskutera, återberätta och uttrycka sina egna tankar. Projektet ska även ge möjlighet för barnen att utvecklas inom det naturvetenskapliga området med utgångspunkt ur olika fenomen, växter och djur.

Barnen ska ha möjlighet att utveckla samarbetsförmågaförmågan med turtagning, samförstånd, lyhördhet, förståelse för andra människor liv.

 

VARFÖR:

Vi har observerat barnen och fångade upp deras intresse för naturen, böcker och skapande Vi vill att barnen i enlighet med läroplanens mål (Lpfö 18) inom naturvetenskap språk och skapande utökar sina kunskaper på ett sätt som är roligt och intressant för dem.

HUR?

Som utgångspunkt arbetar vi i mindre grupper för alla barns möjlighet till delaktighet, lärande, möjlighet att synas och få det stöd varje barn behöver.

Första steget i projektet är att barnen får gå ut i skogen med pedagogerna från förskolan och välja ut en plats i skogen tex. ”den magiska stenen "som de ska besöka under flera tillfällen och där ska de läsa en bok. Efter avslutad läsning reflekterar vi tillsammans med barnen. under varje utflykt ska barnen leta efter intressanta föremål/naturmaterial från skogen som  dem ska ta med sig till förskolan .

Steget efter är att arbeta med  naturmaterial som hämtas från skogen  tex under skapande aktiviteter .vi  ska   presentera för barnen olika material  och varav en kommer vara "skatter från skogen " .

Till stöd i vårt arbete använder vi olika digitala verktyg för att presentera bilder, filmer, leta fakta och skapa. Vi använder mycket bilder till stöd och projicerar dessa på väggen med hjälp av projektor.

Vi dokumenterar även vid varje projekttillfälle för att lyfta fram det barnen gör och tycker är intressant för att sedan vid reflektionstillfällena mellan oss pedagoger diskutera hur det har gått och vad som visat sig - Vad säger barnen? Vad är barnen intresserade av? Vad gick bra? Vad kan vi behöva förbättra? Hur går vi vidare? Utifrån våra reflektioner planerar vi framåt vad nästa steg i projektet ska vara.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter