Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vad händer i naturen?

Björkbergs förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 29 mars 2021

Vi har valt att jobba med tema Naturen eftersom vår verksamhet bygger till stor del på vistelse utomhus både i naturen och på vår gård. Vi utgår från vad som fascinerar, lockar och intresserar barnen utifrån våra gemensamma upplevelser i naturen.

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Vad händer i naturen?

Tidsperiod: September Hösten 2020 och våren 2021

Förskolans namn: Björkbergs förskola

Grupp: Elefanten

Barnens ålder: 1 - 5 år

År och datum: 2020 09 28

Planeringen Upprättad av: Jasminka Efendic, Gerd Larsson och Marie Adolfsson.

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Språk och begrepp kopplade till temat

- Matematik

- Högläsning och boksamtal 

- Sånger, ramsor, sånglekar, tecken som stöd.

- Digitalisering, 

- Matematik 

- Lek och rollek

- Naturvetenskap, bl.a årstidsväxlingar

- Skapande

- Teknik

- Träna motoriken

- Skapande bl.a av återbruk och skogsmaterial
Vilka målområden i läroplanen berörs?
- Utveckling och lärande.Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Att värna om naturen
- Öka begreppsförståelsen och språket

- Matematik
- Upptäcka naturen med sina sinnen.

- Träna socialt samspel och kommunikation

- öka intresset för bokstäver, skrift , texter och boksamtal

- Samtala och reflektera tillsammans med hjälp av bilder , processvögg, filmer.

- Tecken kopplade till temat

 

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Vi observerar det barnen gör, skapar, leker och samtalar om för att kunna följa barnens intresse under temats gång.Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Dokumentationsmallarna 1.2 och 3,

Process/dokumentationsvägg,

-Månadsbrev

- Reflektion bl.a utifrån barnens foton och upplevelser via processvägg och projektor,

 

 

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Barnen värnar om naturen genomatt plocka skräp, förstör inte utan plockar på marken, tar bara lite när vi t.ex tittar på mossa, kottar.

- Matematik-jämför begrepp och samlingsord.

- Språket-bokstäver, samlingsord.

- Lyssnar på fågelläten, tittar efter spår.
- Kommunikation, samspel genom samtal och stt bli lyssnad på.

Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
- T.ex film utifrån barnens önskemål.
-Hur går vi vidare är frågan som ställs:

- Tittar på vinterfåglar - måla, rita skapa i lera.

 

Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
- Barnens intressen styr. Vi ser och hör i lek och i samtal vad de lärt.
- Fakta är dokumenoch skapandet.tationen på processväggen, Unikum

Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Genom samtal och frågor till barnen: Vad är det som fångar dem?Utvärderingen gjordes av:

Gerd, Jasminka, MarieA

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

  • Vilket innehåll ska behandlas?
    - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

  • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback