Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik med Räkne-Reza

Snäckbacken Förskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 17 februari 2022

På Delfinen använder vi oss av matematik och matematiska begrepp i undervisningen varje dag. Vi arbetar med digitala verktyg som utmanar barnen i nya matematiska kunskapsområden, vi räknar, vi lekar lekar där vi måste följa regler, vi spelar spel brädspel tillsammans. Allt detta gör vi både inomhus och utomhus. Genom matematikens värld lär vi av och med varandra.

Mål och syfte

På Delfinen ser vi att barnen visar intresse för matematik, ett intresse som skapar möjligheter att öka en förståelse och kunskap som ger större förståelse och delaktighet i vardagen. Vi lär kring de olika matematiska begreppen vi använder dagligen, och på så sätt får vi ett rikare ordförråd samt förstår att begreppen används i flera olika situationer som vi möter på i vår vardag.

Genomförande

- I vår undervisning kommer vi att använda oss av att mäta olika saker med hjälp av måttband och prata kring de olika matematiska begreppen, bland annat cm och meter. 

- Vi lär oss även matematiska begrepp att sortera, kategorisera olika material.

- Vi spelar spel och gör olika tärningslekar både inne  och utomhus.

- Vi målar former så som bland annat cirklar, kvadrater, Trianglar. Vi letar former på väg till skogen, parker och på gården och inomhus.

- Vi använder oss av olika lägesord när vi pratar med barnen.

-Vi räknar på samlingar hur många barn och vuxna som finns i gruppen varje dag.

 

Dokumentation

Vi använder oss Räkne-Reza till ämnet matematik dokumenterar våra kunskaper via veckoinformafion samt i barnens lärloggar Vi sätter också upp barnens målningar och skriver loggar för att beskriva hur arbetet har utvecklas. Barnen är delaktiga i skapandet av dokumentationen. 


Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter