Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

8 - 9

Sports - the power to change the world!? ht - 21

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 24 augusti 2021

Sport has the power to change the world. It has the power to inspire and to unite people. Do you agree? What sport / spare time activity is important in your life and in what way is it meaningful? Let's dig into the world of sports! We are starting up with some texts and a film and eventually we will prepare presentations in some form.

 

 

 

  Alla:

 • När du  sammanfattar och återberättar texters handling samt kommenterar både helhet och detaljer samt resonerar kring texters karaktärer och handling  visar du din förmåga att läsa  / lyssna, förstå och tolka innehållet i olika typer av texter.  Detta gör du i diskussioner och i skrivuppgifter i samband med att vi ser en spelfilm inom temat.
 • När du  skriver ett brev   visar du att du kan gör dig förstådd på engelska med ett innehåll som framgår och med variation och tydlighet. 
 • När du gör en slutuppgift visar du att du kan använda medier och olika källor i din egen produktion. 
 • När du  samtalar  visar du att du är aktiv i ett samtal med ett innehåll där du framför egna åsikter och tankar. Du visar även att du bidrar till att kommunikationen fungerar samt att du använder lämpliga språkliga strategier genom att  ställa frågor, omformulera dig och kommentera.

Ditt val:

 • När du gör en muntlig framställning visar du att du kan formulera dig på engelska i tal med anpassning till framställningens syfte och mottagare. 
 • När du skriver och bearbetar en text om sport visar du att du kan göra dig förstådd på engelska med ett innehåll som framgår och med variation och tydlighet. 

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 

 • Vi läser / lyssnar  på och arbetar med olika typer av texter om sports i läroboken och på nätet. Vi arbetar med texterna genom att sammanfatta, svara på frågor kring innehållet och diskutera innehållet.  
 • Vi ser en spelfilm med anknytning till sports. Vi arbetar med att återge innehåll, kommentera innehållet samt att lära oss nya ord. 
 • Vi skriver en text   som en provuppgift utan hjälpmedel. 
 • Vi arbetar med  grammatik och ordförråd utifrån behov.
 • Du väljer en förmåga att fokusera extra på i en bedömningsuppgift. 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas: • Din förmåga att skriva  med sammanhang, språklig korrekthet och med anpassning till syfte. (kommentar)
 • Din förmåga att  förstå och tolka innehållet i olika typer av texter.(kommentar)
 • Din förmåga att använda olika medier och källor i din egen produktion (kommentar). 
 • Din förmåga att samtala på engelska. 
 • Din förmåga att använda språkliga strategier i ett samtal. 
 • Ditt val:
 • Din förmåga att framföra en muntlig framställning med anpassning till syfte och mottagare. 
 • Din förmåga att skriva med sammanhang, språklig korrekthet och med anpassning till syfte. 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter