Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering Tågresan

Förskolan Skattkistan, Lekeberg · Senast uppdaterad: 21 juni 2021

Planeringsmall för undervisning

Nuläge: Vi har börjat läsa boken Tågresan tillsammans med barnen. Vi har tittat på bilderna och lyfter fram olika delar av boken för att jobba vidare med. 

 

Syfte/mål

Att utifrån boken fånga upp barnens intressen att arbeta vidare med. Många av aktiviteterna kommer att handla om att barnen ska samarbeta och lyssna in varandra och att de ska våga uttrycka sina tankar inför varandra. Målet är att barnen ska känna sig trygga med varandra och våga uttrycka sina tankar. 

 

Metod/genomförande

Med utgångspunkt i boken kommer vi att genomföra aktiviteter där barnen samarbetar med varandra och där de tar hjälp av varandra för att genomföra uppgifterna. 

 

Dokumentation/reflektion

Tillsammans med barnen och i arbetslagen kommer vi kontinuerligt att dokumentera och reflektera genom bild och text.  Exempel på frågor att svara på vid reflektionstid:

 • Hur går det? Hur gick det?
 • Varför tror du att det blir/blev så?
 • Vad fångar barnens intresse?
 • Vilka tecken kan vi se på att barnen känner sig trygga?
 • Vilka lärstrategier  använder barnen?
 • Vilka svårigheter stötte du på?

 

Utvärdering/hur går vi vidare

 • Hur blev det?
 • Barnen i den gröna gruppen är trygga med varandra och de vågar prata inför varandra och uttrycka sina åsikter i olika frågor. De pratar och berättar gärna men det kan vara svårt att lyssna in varandra och att få ett gemensamt fokus vid aktiviteterna.

  Vi har genomfört en rad olika aktiviteter kopplade till boken och gensvaret hos barnen har varit varierande. Roligast har de nog tyckt det varit att få skapa sina egna regnbågar med färg och på olika sätt fått experimentera med att blanda färger. Barnens fokus har dock ofta varit på sitt eget och de har inte samspelat så mycket med varandra vid dessa aktiviteter.

  Vid några tillfällen i slutet av terminen byggde vi tillsammans med järnvägen och försökte tillsammans skapa en tågbana. Då fanns det ett större samspel mellan barnen och de pratade och försökte tillsammans komma fram till hur rälsen skulle läggas.

  Det har varit svårt att få en rödtråd under läsårets gång då det varit stor frånvaro hos både barn och pedagoger. Då det ibland varit långt mellan gångerna så det har ofta varit svårt för barnen att komma ihåg vad vi gjort och det har därför blivit svårt att komma vidare. 

 • Har vi uppnått de mål vi satte upp?
 • Inte helt, barnen är trygga med varandra och vågar säga sin åsikt och de pratar kring vad de tänker och upplever. Vi nådde dock inte helt i mål när det gäller att barnen skulle lösa uppgifter gemensamt och ta hjälp av varandra. Det har ofta blivit alldeles för långa avbrott i den gröna gruppens arbete för att vi skulle kunna jobba mer aktivt och målinriktat. 

 • Hur har vi arbetat i enlighet med läroplanens mål och intentioner?
 • Även om vi inte nått ända fram när det gäller målen så har vi jobbat utifrån läroplanens mål och intentioner. 

 • Vad har hänt kring gruppens utveckling och lärande?
 • Mot slutet upplevdes det att barnen började samtala mer med varandra och att de tillsammans försökte lösta uppkomna problem, framförallt när det gällde byggandet av en gemensam tågbana. Man kunde även se att samtalen kring boken fördjupades de sista gångerna vi läste den, barnen samtalade mer med varandra och hade funderingar kring vad kompisarna sa. 

 • Vad tycker/upplevde barnen?
 • Barnen har tyckt att de olika aktiviteterna vi gjort varit roliga och de uppskattar fortfarande att läsa boken och samtala kring de olika bilderna. 

 • Vad har vi lärt oss? Vad behöver vi utveckla/förändra?
 • Mot slutet av läsåret så hade barnen mer gemensamt fokus och barnen började efterfråga varandras hjälp mer. Till nästa gång bör fokus vara mer på aktiviteter som på ett mer tydligt sätt bjuder in till samspel och gemensam problemlösning 

 • Vilka lärdomar tar vi med oss?
 • För att kunna få en röd tråd i arbetet är det är viktigt att arbetet får fortsätta även om det är frånvaro hos barn och pedagoger. Det krävs kontinuitet för att aktivt kunna fortsätta jobba mot målen. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback