Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

2

Fritidshem - En varierad verksamhet

Gustav Vasa skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 mars 2021

Vi vill att vårt fritidshem ska erbjuda en varierad verksamhet där elevernas inflytande tas tillvara. Eleverna ska få möjlighet att prova på och fördjupa sig i ett brett utbud av aktiviteter. Vi vill att eleverna ska utforma sin fritid efter eget tycke och nyfikenhet och inte efter givna stereotyper, normer och könsroller.

Vad ska vi arbeta med...

  • Eleverna ska få möjlighet att prova på och fördjupa sig i ett brett utbud av aktiviteter.
  • Eleverna ska utforma sin fritid efter eget tycke och nyfikenhet och inte efter givna stereotyper, normer och könsroller.
  • Elevernas inflytande tas tillvara. Kopplas till kvalitetssäkring angående elevinflytande.

 

Vad ska du få möjlighet att utveckla... 

Eleven ska:

  • Kunna göra egna val utifrån egna resonemang och eget tycke.
  • Kunna ingå i en grupp och genomföra en förplanerad obligatorisk aktivitet.
  • Kunna reflektera över sitt val av fritidsaktivitet och hur det påverkar eleven såväl inlärningsmässigt som utvecklingsmässigt.
  • Vara medveten om att samhället präglas av normer och stereotyper som kan komma att påverka människors val i livet.

 

Hur ska vi arbeta, undervisning...

 Vi har en inlagd planeringstid i schema en gång i månaden. Vi siktar på att kunna ordna en stående veckoplanering för fritids. På planeringstid bestämmer vi både obligatoriska och frivilliga aktiviteter dels utifrån pedagogiska ståndpunkter men också ur ett elevinflytandeperspektiv. För att säkerställa elevers inflytande använder vi oss av förslag och önskemål från elevernas bidrag till klassråden. Genom obligatoriska aktiviteter kan vi säkerställa möjligheten att motverka rådande normer och könsroller samt variera gruppkonstellationer.

Genom att hålla en Fritidssamling vid början av varje eftermiddag där vi går igenom innehåll för verksamheten kan vi arbeta med Synligt Lärande på så vis att eleverna blir delaktiga i verksamheten samt får reflektera över sina val och sitt inflytande. 

exempel på varierad verksamhet med fokus på att motverka stereotypa könsroller och en dialogfrämjande verksamhet.

En eftermiddag i veckan går halva gruppen till skogen och har integrerad No och fritids. 

Vi har docktillverkning under en eftermiddag i veckan

vi har IT-kurs en eftermiddag i veckan

vi har idrottslek en eftermiddag i veckan

En dag i veckan har vi ett rullande schema på grupper, uteaktivitet, skapandegrupp och idrottslek

Vi ska nu byta ut skapande mot dramaövningar eftersom det har efterfrågats (300321)

Hur ska du bedömas...

  • Du ska delta i de obligatoriska aktiviteterna.
  • Du ska kunna ta ett aktivt beslut kring vad du vill göra, och genomföra detta när det förväntas av dig.

Hur ska eleverna bedömas utifrån kunskapskraven? Utöver den återkommande och dagliga formativa bedömningen.

Eftersom området inte är kopplat till ett specifikt ämne med kunskapskrav väljer vi att fokusera på att bedöma efter Synligt Lärande, där vi genom observationer och diskussioner på klassråd och fritidssamling hör hur pass medvetna eleverna är om sitt inflytande och vilka konsekvenser deras val får.

Vad är det som ska bedömas? 

Muntliga diskussioner samt en enkel utvärdering som lyfter de fokusområden vi jobbar med.

När sker bedömningen? 

Bedömningen sker i det vardagliga arbetet samt vid några specifika tillfällen såsom klassråd med området som tema, vid fritidssamlingar samt en eller ett par utvärderingar. 

Analys av genomfört arbete... (skrivs under/efter arbetsområdet)

Synliggjordes målen tillräckligt för eleverna?

Vi kommer utvärdera vårt arbete kontinuerligt, första tillfället vid en fritidssamling efter höstlovet vecka 47. Därefter i början av december och inför vårterminen sätts nya datum för utvärderingar. Vid varje utvärdering ställer vi frågor till eleverna för att säkerställa att målen är synliga för dem. Övriga frågor besvaras efter utvärdering vid terminens slut.

Belystes de kritiska aspekterna tillräckligt så att de tydliggjordes för eleverna?

Har undervisning/lektionerna påverkat lärandet i rätt riktning? Vilka eventuella förändringar gjordes/bör göras?

Goda exempel och uppgifter som varit särskilt gynnsamma för lärandet inom ämnet/området.

Har eleverna fått tillräckligt med möjlighet att öva och visa vad de kan?

Glöm ej skriva datum när analysen gjordes.

Delanalys 30 mars 2021


Läroplanskopplingar

öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och

stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,

i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback