Skolbanken Logo
Skolbanken

Kornaxet - Språk.

Bifrost förskola, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 5 februari 2021

Vi vill väcka barns nyfikenhet och vilja att få kunskap kring bokstäver, skriftspråk. Böcker och läsning. Vi vill bygga en brygga mellan bokstäver och språket till barnens vardag, så väl som till böckernas fantastiska värld. Vi kommer också att jobba med barnens olika modersmål genom läsning på ex. Pollyglutt. I vår dagliga verksamhet använder vi oss av den alternativa kommunikationen TAKK, de gör vi genom att ha bilder uppsatta och vi pedagoger tecknar själva. Detta blir till hjälp för barnen att ta till sig språket och vidareutveckla det.

 

Mål: Vad vill vi att barnen skall få erfara?

Vi vill att barnen bekantar sig med alfabetet, ord och även skriftspråket så som att skriva sitt namn och kortare ord. 

Vi vill att barnen får upp ögonen för böcker samt att visa på att det finns ett stort utbud av böcker som har olika inriktningar och ämnen bland annat om matematik, naturvetenskap, det sociala samspelt - exempelvis vänskap. 

Barnen ska genom lek få möjlighet att utveckla sitt ordförråd genom sånger, rim, ramsor och rebus, samt andra estetiska uttrycksformer. 

M Jensen och Å Harvad (2009) skriver i boken ”Leka för att lära” följande:

    ”De mest suveräna leksakerna vi har är vårat språk: våra ord- och melodiskratt och de regler som konstruerar språk: sagor,   melodier, barnramsor mm.
Musik är ett känslomässigt språk....Genom ”inbyggd” lek med skiftande betydelser, där vandringen mellan likheter och skillnader är grundlogiken, ger dess uttrycksformer barnen ett fundament för rollekar och därigenom för identitet” (sid. 64) 

 

Metod: Vilka arbetssätt och metoder skall användas?

Vi väljer att främst arbeta i mindre grupper då vi upplever att det skapar en lugnare och tryggare miljö för barnet att våga testa på olika pedagogiska aktiviter.
Genom mindre grupper blir det lättare att synliggöra varje enskilt barns utveckling och utmana barnet, på barnets nivå. Dock tycker vi också att det är viktigt att barnen samlas tillsammans i hel grupp. Genom storgrupp lär barnen sig se, höra och tolka varandras ord, något som blir viktigt när vi sitter allihopa tillsammans. Det kräver att barnen koncentrerar sig och lyssnar på varandra. Något som främjar empati och förståelsen för varandra. 
Som vi skrivit i ingress texten jobbar vi dagligen med TAKK, främst under våra morgonmöten där vi hälsar alla välkomna och pratar om hur dagen kommer att se ut. TAKK är ett hjälpmedel för att förstärka språket, de är en hjälp för alla barn men riktar sig främst för de yngsta barnen och barn med annat modersmål.

 

Hur kan barnen vara med och påverka innehållet i vår dagliga verksamhet?

Genom observation och dagliga samtal med barngruppen så väl som det enskilda barnet, kan vi ta reda på barnens intressen och koppla dem samman med våra mål och planeringar för verksamheten. 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

I våra veckoplaneringar utvärderar vi och följer upp hur vi har uppnått målen eller om vi behöver utveckla och skriva om dem

Vi använder oss av barnens lärloggar och samtalar med barnen om deras upplevelser kring verksamheten och dess önskemål för fortsatt arbete framåt


Läroplanskopplingar

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback