Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

PSKPSY02a

PSYKPSY02a

Staffangymnasiet, Hälsinglands utbildningsförbund, GY · Senast uppdaterad: 6 oktober 2020

Ämnet psykologi på Staffangymnasiet innebär följande kurser: psykologi 1 och psykologi 2a. Psykologi behandlar olika sätt att förstå och förklara mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv.

Ämnets syfte

 

Undervisningen i ämnet psykologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om de komplexa faktorer som påverkar beteende, känslor och tankar hos människan både som individ och tillsammans med andra.

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt förhållningssätt till olika psykologiska perspektiv och deras förklaringsmodeller.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att reflektera över det egna beteendet samt egna känslor och tankar, och genom det bidra till ökad självkännedom.

Eleverna ska även ges möjlighet att studera och jämföra människors levnadssätt och beteenden för att utveckla förståelse av, tolerans för och förmåga att värdesätta olikheter.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att reflektera över olika psykologiska fenomen och perspektiv i relation till egna erfarenheter.

 

Undervisningen i ämnet psykologi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

1. Kunskaper om den psykologiska vetenskapens framväxt och utveckling. Förståelse av relationen mellan psykologins utveckling och
    samhällsutvecklingen.

 2. Kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa
     kunskaper till egna erfarenheter.

 3. Förmåga att kritiskt granska, jämföra och reflektera över olika psykologiska perspektivs styrkor och svagheter.

 4. Kunskaper om arvets och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.

 5. Kunskaper om mänskliga beteenden, värderingar och föreställningar i olika sociala sammanhang.

 

Kursinnehåll

 

• Tillämpningsområden inom psykologin i relation till förändringar i samhället.

• Personlighetspsykologi och dess tillämpningar: hur individen beskrivs utifrån sina  egenskaper och hur dessa påverkar individens
  beteende, känslor och tankar.

• Utvecklingspsykologi och dess tillämpningar: hur människan utvecklas genom livet i samspel mellan arv och miljö.

• Klinisk psykologi: psykisk ohälsa och olika psykologiska behandlingsalternativ. I samband med det behandlas arvets och miljöns
  betydelse för psykisk hälsa och ohälsa.

• Mediers, livsstilars och kulturs påverkan på mänskliga beteenden, känslor och tankar.

 

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.

Eleven redogör översiktligt för begränsade delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven enkla resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.
Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för enkla resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.
Eleven redogör översiktligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.
Eleven ger också exempel på något psykologiskt behandlingsalternativ samt redogör översiktligt för grundtankarna bakom detta. Dessutom för eleven enkla resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.

Eleven redogör utförligt för delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

Eleven värderar med enkla omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

Eleven redogör utförligt för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar. Eleven ger också exempel på några psykologiska behandlingsalternativ samt redogör utförligt för grundtankarna bakom dessa. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur nya tillämpningsområden inom psykologin uppstår i relation till förändringar i samhället.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för omfattande delar av personlighetspsykologins och utvecklingspsykologins förklaringar till mänskliga beteenden, känslor och tankar. I samband med det för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om psykologiska samband och relaterar till egna erfarenheter.

Eleven värderar med nyanserade omdömen de olika psykologiska perspektivens förklaringsvärde och för välgrundade och nyanserade resonemang om deras betydelse för helhetssynen på människan.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för arvets och miljöns betydelse för individens psykiska hälsa, ohälsa och uppkomsten av psykiska störningar.

Eleven ger också exempel på flera psykologiska behandlingsalternativ samt redogör utförligt och nyanserat för grundtankarna bakom dessa. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas av kulturer, medier och livsstilar samt gör i samband med det kopplingar till egna erfarenheter.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback