Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 5

TV-spel tillsammans

Ugglums fritidshem, Partille · Senast uppdaterad: 7 oktober 2020

Vi möter barnens intresse för TV-spel och spelar nya och gamla spel tillsammans.

VAD SKA ELEVEN LÄRA SIG, FÖRMÅ OCH FÖRSTÅ? (MÅLFOKUS)

 

Samarbete, jobba som en grupp och peppa varandra för att komma vidare i spelet. Träna på att visa hänsyn till varandra i lek/spel och vilket språk vi använder i denna miljö. Får många elever är spelvärlden en stor del av livet och de kan behöva lite vägledning om spelvärldens goda sidor såväl som risker/faror. Vi diskuterar även genusfrågor inom spelvärlden.

Barnen får även lära sig om TV-spelshistoria och får lära sig om spelens utveckling genom åren.

 

HUR SKA VI GENOMFÖRA DET? (AKTIVITETSPLAN)

En dag i veckan på fritidsklubben är det spel på schemat. Pedagogen väljer spel och konsol.

Historisk genomgång av konsolen och spelet. 

Sedan turas vi om att spela, beroende på spelet turas vi om antingen varannat "liv" eller ställer en timer. Turordningen är en kö i spelsoffan och det är inte tillåtet att byta plats i kön, även om det är för "spelets bästa". Vi toppar inte laget. Målet är att samarbeta, ha det roligt tillsammans och sträva efter ett gemensamt mål. 

Klimatet skall vara inkluderande och peppande och pedagogen får hålla koll på stämning och språkbruk.

 

HUR VET VI ATT ELEVEN LÄRDE SIG DET VI TÄNKT? (UTVÄRDERING)

 

Koppla till Läroplanen nedan. Scrolla ner för att hitta kapitel 4. 

Stödfrågor

 


Läroplanskopplingar

medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,

aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper,

visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och

tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och

i arbetet med normer och värden uppmärksamma både möjligheter och risker som en ökande digitalisering medför.

i sin verksamhet bidra till att eleverna interagerar med varandra oberoende av könstillhörighet,

synliggöra och med eleverna diskutera hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter, samt hur könsmönster kan begränsa egna livsval och livsvillkor,

planera och genomföra undervisningen så att eleverna möts och arbetar tillsammans oberoende av könstillhörighet,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback