Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Funktioner och algebra - Åk 9 -

Kristinedalskolan , Stenungsund · Senast uppdaterad: 8 oktober 2020

Eleverna ska kunna förstå att man använder begreppet funktion när man i matematiken vill beskriva ett samband mellan två variabler som är beroenden av varandra. De ska kunna läsa av och tolka funktioner i grafer och tabeller. De ska kunna rita funktioner i ett koordinatsystem samt förstå och använda "Räta linjens ekvation". De ska även träna vidare på att se talföljder och mönster.

Kap.2 Funktioner och algebra

ORD ATT KUNNA:
Grön kurs: funktion, variabel, graf, tabell, linjär funktion, proportionell, formel, värdetabell, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd
Röd kurs: första kvadreringsregeln, andra kvadreringsregeln, konjugatregeln 

Kunskaper att jobba mot (högre måluppfyllelse):

I den här kursen får du lära dig att:

 • multiplicera parenteser
 • använda kvadreringsregler
 • använda konjugatregeln
 • uttrycka formler på olika sätt

Kunskaper att uppnå:

Efter avsnittet skall eleven kunna:

 • beskriva begreppen funktion och linjär funktion
 • tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
 • använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter, geometriska mönster och talföljder
 • använda räta linjens ekvation

 

 

 

 

Arbetssätt

 • eleven arbetar aktivt under lektionerna både individuellt och i samarbete med andra
 • eleven förstår sina utvecklingsmål samt de långsiktiga mål i matematiken
 • eleven tar ansvar för sitt lärande genom att komma i tid med rätt material och arbetsinställning
 • eleven talar och samtalar kring sina matematiska ideer och lösningar under lektionerna
 • eleven arbetar efter sina egna förutsättningar
 • Eget arbete- enskilt 

 

 

 

 

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas ut från de kunskaper du visar:

 • Din förmåga att använda det matematiska språket ( i tal och skrift).
 • Varje lektionstillfälle
 • På prov  i slutet av arbetsområdet, där du ges möjlighet att visa din förståelse för de moment som vi jobbat med.

 

 

Film om funktioner och algebra "Kap. 2"

Film om funktioner och algebra

https://www.youtube.com/watch?v=M5B37Dp9lls&list=PLC0uA88O8pF859KulljaiR7taLDIVbqFm

Film om kortdivision

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2207&no_cache=277076387

Film om multiplikation med flersiffriga tal

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2206&no_cache=1592803289 

 Film om grundpotensform

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2208&no_cache=1410178398

Film om negativa tal på tallinjen

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2227&no_cache=221454197

Film om att räkna med positiva och negativa tal

http://www.webbmatte.se/show_video_asset.php?id=2229&no_cache=2043992729

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter