Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik årskurs 1 taluppfattning

Årstaskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 januari 2021

Vi kommer att arbeta med taluppfattning 0-20.

Mål för eleven

Ha kunskap om uppdelning av tal 0-10.

Du ska kunna antal 0-10.

Du ska kunna ordning, talet före och efter 0-10.

Ha kunskap om räknesätten addition och subtraktion 0-20.

Ha kunskap om hur man utför beräkningar med naturliga tal vid addition och subtraktion med fungerande metoder.

Ha kunskap om rimlighet vid enkla beräkningar och uppskattningar.

Ha kunskap om matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Ha kunskap om enkla mönster i talföljder och hur enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Ha kunskap om hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. 

Ha kunskap om symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Ha kunskap om enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar såväl med och utan digitala verktyg.

Ha kunskap om olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Ha kunskap om strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. 

Ha kunskap om matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

 

Undervisningens innehåll

Genomgångar av aktuellt moment via digitala och analoga verktyg.

Laborativa övningar.

Anpassade matematiska digitala hjälpmedel för att färdighetsträna.

Samtal och diskussioner kring matematiska begrepp.

Arbete enskilt, par och i grupp.

Bildstöd som hjälp.

Göra uppskattningar och undersökningar samt göra enkel dokumentation kring detta.

Genomförande

Förslag:

 Matematikboken och dess digitala material.

 Uppdelning av tal på olika sätt t ex uppdelningsmaskinen.

 Laborativt material t ex centikuber, pengar, tallinjer etc.

 Appar på Ipad t ex Vektor, Skolplus, King of math.

 Strategier för olika räknesätt t ex störst först, dubblor, nästan dubblor, tiokompisar, hitta mönster etc.

 Filmer från t ex UR som kompletterar undervisning.

 Matematikspel t ex tärningsspel 

 Utematte

       

Bedömning

Du känner till hur du delar upp tal 0-10.

Du ska kunna antal 0-10.

Du ska kunna ordning, talet före och efter 0-10.

Du visar kunskap om räknesätten addition och subtration 0-10.

Du visar kunskap om matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Du visar kunskap om enkla mönster i talföljder.

Du visar kunskap om enkla tabeller och diagram.  

Du känner till om olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften 0-10.

 

Mer än godtagbara kunskaper:

Du visar vid genomförande av bedömningsstödet att du ligger på en högre nivå. 

 

Vi kommer att bedöma eleverna på ett eller flera av följande sätt:

muntligt

skriftligt

exit-ticket

helklass, grupp, enskilt etc

 

Utvärdering

Vi kommer att utvärdera undervisningen genom att använda oss av elevernas bedömningsunderlag och våra gemensamma reflektioner.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter