Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Geometri ÅK7 HT-2020

Landvetterskolan 7-9 A-C, Härryda · Senast uppdaterad: 11 oktober 2020

Geometri är en del av matematiken som är flera tusen år gammal och uppkom i samband med jordbruk och konstruktion. Ordet geometri betyder jordmätning i sin ursprungliga grekiska form.

Under veckorna 42-48 arbetar vi med kapitlet Geometri i Prio Matematik 7. Kapitlet består av följande avsnitt 

  • 3.1 Enheter och prefix
  • 3.2 Geometriska begrepp
  • 3.3 Vinklar
  • 3.4 Månghörningar och vinkelsumma
  • 3.5 Omkrets
  • 3.6 Introduktion av area
  • 3.7 Area av rektanglar och parallellogrammer
  • 3.8 Area av trianglar

Grov löpande planering för terminen finner du här: Grov plan HT20 7C

Den kommer fyllas på allt eftersom och kan ändras lite under arbetets gång.

Det är viktigt att du tittar i planeringen och gör de uppgifter i boken som ska göras varje vecka så att du inte kommer efter. Om du är sjuk eller ledig måste du titta i planeringen och arbeta i kapp hemma. 

Behöver du mer hjälp med matten kan du få det på studiehjälpen på onsdagar 15.15 -16.15 i sal 135. 

 

Matte-sidor på nätet

På Anna Anderssons mattesite som du hittar här: Ma-site  kan du hitta filmer och extra förklaringar till de olika momenten som vi jobbar med. Här finns även tips på andra bra mattesidor med förklaringar och uppgifter.

 

Arbetsgång

Vi jobbar med läroboken Prio 7, där vi siktar på att jobba klart med 2 avsnitt i veckan.

Vi kommer variera undervisningen med inslag av genomgångar, arbete med arbetsblad, diskussion i par och grupp, redovisning av en större uppgift. 

Arbetsområdet kommer avslutas med ett prov i två delar både digitalt och skriftligt. 

 

Bedömning

Jag bedömer utefter kunskapskraven dina förmågor och kunskaper kring begreppen inom området Geometri, vilka metoder du tillämpar för att lösa rutin-uppgifter inom området, hur du resonerar och löser olika problem som ställs och hur du redovisar detta med matematiska formuleringar. 

Under arbetets gång kommer vi träna och utveckla dessa kunskaper och förmågor och jag gör en bedömning i slutet av området för att se hur väl du tagit till dig detta. 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i matematik för åk 7-9 i 5 aspekter enligt Lgr11/NP
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter