Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Deckare

Långareds skola, Alingsås · Senast uppdaterad: 6 november 2023

Försvunna personer, stulna skatter, tjuvar, kidnappare och rånare. Smarta detektiver, poliser och alldeles vanliga och ovanliga barn. Det finns mycket spännande som kan finnas med i en riktigt bra deckare. Nu kör vi!

Innehåll

Inom deckargenren finns det olika typer av deckare, där mysterier, brottslingar, smarta detektiver och poliser är vanliga ingredienser.

 

Arbetsområde

Vi har nu börjat årets stora tema i svenska: Deckare. Under temat kommer jag att arbeta med nästan alla delar i kursplanen.

Jag kommer att träna på att tala, läsa och skriva.

I Lärloggen kan man följa min utveckling under arbetets gång. Jag kommer att lägga upp anteckningar från våra boksamtal, presentationer och texter som jag har gjort tillsammans med tankar om hur det har gått.

 

Konkreta mål

TALA:

Jag kommer att:

 • samtala med andra om deckarboken jag läser.

 • förbereda en presentation av min deckare tillsammans med dem som läser samma bok och presentera för klassen.

Under samtal och grupparbete kommer jag att tänka på att:

 • lyssna på mina kamraters resonemang

 • ställa relevanta frågor

 • framföra egna tankar och resonemang

 • hålla mig till ämnet

 • tala tydligt

 

LÄSA:

Jag kommer att:

 • läsa minst en deckarbok.

 • träna på högläsning genom att läsa för någon hemma.

 • läsa in ett uppslag ur min bok högt på Lärloggen.

 • lära mig att känna igen vad som är typiskt för en deckare

 • träna på att förstå och analysera min bok och andra deckarberättelser genom att arbeta med olika frågor och diskussioner i helklass, grupp och ensam.

SKRIVA:

Jag kommer att:

 • skriva en personbeskrivning om en av mina huvudpersoner

 • skriva en bokrecension på min deckare

 • planera och skriva en egen deckare med ett brott, motiv, villospår, ledtrådar och en lösning.

När jag skriver kommer jag att använda:

 • hela meningar

 • stora bokstäver och skiljetecken på rätt ställe

 • kontroll för stavning

 • dialoger med talstreck och olika “säge-verb”.

 • personbeskrivningar

 • miljöbeskrivningar.

Under mitt skrivande ska jag:

 • ge respons på någon annans text/er.

 • förbättra mina egna texter utifrån en klasskamrats respons.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att

 • samtala om deckaren du läst
 • presentera en deckare för klassen
 • läsa med flyt
 • skriva en personbeskrivning
 • skriva en bokrecension
 • skriva en deckarberättelse
 • använda ett korrekt och uttrycksfullt språk
 • förbättra dina texter efter respons

Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Bearbetning av egna och gemensamma texter till innehåll och form. Att ge och ta emot respons på texter.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller och stödord.

Ord och begrepp för att på ett varierat sätt uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Eleven samtalar om bekanta ämnen på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalen. Dessutom förbereder och genomför eleven muntliga framställningar med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Matriser i planeringen
Svenska åk 4-6
Uppgifter
DECKARE: Personbeskrivning, med tankekarta och instruktion
Boksamtal 2
Boksamtal 1
Boksamtal 3
Högläsning
Bokrecension

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback