Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Självporträtt

Daggkåpan, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 18 april 2021

Vi jobbar med Temat "Jag och min omvärld"

Innehåll

 

1. Undervisningsplanering (Självporträtt)

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Syftet är att barnen ska lära sig om sin identitet och kunna se varandras likheter och skillnader. Barne ska genom skapande och bild kunna berätta och uttrycka tankar om sitt och kompisarnas självporträtt och fundera över detaljer som finns i ansiktet.

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Vi kommer att dela in barnen i smågrupper (4 barn åt gången). Barnen får sitta framför spegel och titta på sig själva och pedagogen ska gå i dialog med barnen om hur de ser ut. Vad har de för färg på ögonen och håret. Var någonstans i ansiktet sitter ögon, näsa, mun och hår. Barnen får varsitt papper för att avbilda sig själva med sina valda flaskfärger.

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Självporträtt bilderna ska sättas upp på väggen in på avdelningen och barnen ska få möjlighet att berätta och uttrycka sina tankar både under och efter aktiviteten.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på Guldspiran, 1-3 åringar.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Alla pedagoger på Guldspiran

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

Genom denna aktivitet ska barnen bli stärka i vem de är och hur de ser ut och utveckla sin kroppsuppfattning samt se likheter och olikheter i varandras utseende.

 

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen? Att rita en cirkel på papper kunde underlätta för barnen att föreställa cirkeln som ansiktet och måla ansiktsdetaljerna inne i cirkeln. För några av 1,5 åringar var ganska svårt att förstå vad aktiviteten handlar om. Vi ska tänka på barnens förmågor och anpassa aktiviteter efter det.

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback