Skolbanken Logo
Skolbanken

Tallens vattentema

Kastanjegården, Örebro · Senast uppdaterad: 12 oktober 2020

Vattentema

Nytt läsår, ny grupp och nya barn. Vid startar en ny termin och ett nytt läsår behöver vi arbeta extra mycket med att alla barn och pedagoger men även vårdnadshavare ska känna sig trygga hos oss i förskolan. Det är viktigt att alla barn som går hos oss på Tallen, Kastanjegårdens förskola känner trygghet, både med oss pedagoger men även tillsammans med de andra barnen i barngruppen. Vi vill stärka och bygga trygghet i gruppen tillsammans med vårdnadshavare, nu i början av terminen men också fortsätta under terminens gång.

 

Innehåll

Nuläge

Vi kommer att få en barngrupp med 15 barn från 1-3 år. Vi har nio nya inskolningar från under höstterminen, de börjar i augusti och september och fortsätter även i oktober månad. Vi ser att barnen behöver tydlighet i rutiner, tydliga lekstationer och behov av närvarande pedagoger. Barngruppen är nyfikna och utforskar miljön på förskolan, Kastanjegården. I dagsläget jobbar vi med vattentema. 

 

Syfte

Vi vill att barnen under året utvecklar, VI känsla:

 • Trygghet
 • Empati
 • Turtagande
 • Kompisarnas namn
 • Hänsyn
 • Samspel
 • Vattentema

Mål ur läroplanen

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla; 

 • Sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,  
 • Självständighet och tillit till sin egen förmåga, 
 • Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,  
 • Förmåga at fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättighet och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler
 • Förmåga att skapa samt förmåga att uttryck och kommunicera upplevelse, tankar och erfarenhet i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans 

Metod

 • Inskolningssamtal för att fånga upp vårdnadshavarnas tankar och åsikter, ca en månad efter inskolning.
 • Trygghetskartläggning enligt mall.
 • Aktivitetsplan enligt mall för gruppen/avdelningen utifrån kartläggningen.
 • Genomgång av rutiner.
 • Vid terminens start och fortsatt under hela året arbetar vi med att ha tydliga rutiner. Vi vill att barnen ska möta en tydlighet i hur dagen ser ut hos oss.
 • Bilder – Bildstöd vid samling (rutiner och aktiviteter).
 • Foton på barnen till Whiteboardtavlan (används vid gruppindelningar och närvaro/frånvaro).
 • Foto + namn på hylla i hallen i barnens höjd
 • Veckoschema/Detaljplanering.
 • Vid planerad aktivitet ställs material fram innan aktiviteten påbörjas.
 • Vi delar upp gruppen i små grupper för att barnen lättare ska bli sedda och våga ta plats och för att vi ska kunna genomföra undervisningstilfällen under lugna former.
 • Till att börja med fokuserar vi på namnövningar så att alla vet namnet på kompisarna och på oss pedagoger.
 • Vi erbjuder barnen ett språk och olika verktyg att använda vid konfliktlösning.
 • Vi har gruppstärkande aktiviteter för att skapa en vi-känsla och för att se varandra.
 • Vi gör övningar för att träna samspel, turtagning, hänsynstagande och empati mellan barnen och det gör vi på förskolan, på gården och på utflykter.
 • Vattentema - dokumentation och reflektion i olika former under planerade tillfällen i veckan 

Dokumentation under lärprocesser

Vi pedagoger dokumenterar kontinuerligt i webverktyget Unikum. Vi återkommer till det vid varje reflektionstillfälle, vi utgår från var vi är och var vi vill komma. Vi använder oss också av ett reflektionsprotokoll som stöd vid våra reflektioner.

Vi dokumenterar med bilder och sätter upp på väggarna i barnen höjd för att barnen själva ska kunna gå och titta och prata om det vi gör. (Reflektionsvägg inne på avdelningen - Tallen)

Hemliga lådan - samling

benämningar av ord, språk relaterat till vattentema

Akvarium upptäckt - projektor 

Tre vattensånger 

Högläsning - tre böcker relaterade till vattentemat 

Skapande i ateljén - vattentema

Utvärdering vid projektets slut

Detta är för oss ett pågående vattentema under hela året med fokus på höstterminen där vi kommer att utvärdera det vi gör under våra reflektionstillfällen. Vi kommer även att utvärdera enligt mall som ingår i Vivallas gemensamma årshjul. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter