Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik, Engelska, Musik, NO (år 1-3), Svenska, SO (år 1-3), Idrott och hälsa, Biologi

·

Årskurs:

2

Bingel årskurs 2

Noltorpsskolan F-3, Alingsås · Senast uppdaterad: 12 oktober 2020

Vi arbetar med Bingel för att komplettera den övriga klassrumsundervisningen i ämnen som matte, svenska, SO/NO och engelska. Bingel är ett bra arbetssätt som motiverar, engagerar och utmanar eleverna!

Syfte

Undervisningen i Bingel ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och svenska samt dess användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Det ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för dessa ämnen samt att de ska skapa tilltro till sin egen förmåga. Undervisningen skall även fungera som ett komplement till den övriga klassrumsundervisningen. Eleverna får dessutom genom undervisningen i Bingel träna, öva, repetera och utmanas inom de olika ämnesområdena. 

 

Arbetssätt

Eleverna arbetar med en iPad.

Uppgifterna kan variera och individualiseras utifrån kunskaper, färdigheter och förmågor. Att arbeta med en iPad/digitala verktyg visar sig vara stimulerande och engagerande för många elever. Bingel visar även att färdighetsträning inte bara är nyttigt, utan även roligt och motiverande. Vi vill därmed erbjuda eleverna att arbeta med iPads för att väcka deras intresse samt att kunna anpassa uppgifterna för varje enskild elev. Bingel är därmed ett bra arbetssätt för att kunna utmana och göra eleverna engagerade och motiverade! 

I Bingel ser eleverna vilka uppgifter som läraren har tilldelat. De ser även hur många dagar de har på sig att klara en uppgift innan den försvinner. Oftast har eleverna mellan 3-4 veckor på sig att göra uppgifterna. När de inte längre har uppgifter kvar att göra, kan de istället göra övningar på ön. Övningarna på ön är samma som läraren tilldelar dem. I Bingel finns det massor med uppgifter som eleverna kan göra i många olika ämnen. De väljer då själv vilka övningar de vill göra. Uppgifter är de som läraren tilldelar eleverna och övningar är de som eleverna själva väljer på ön. 

När eleverna gör uppgifter belönas dem med pingpings, så kallade poäng som de kan använda för att köpa saker till sin avatar. De kan också välja att köpa spel för deras pingpings(dessa spel finns på Bingel). Därmed motiveras eleverna till att göra uppgifter och övningar för att få fler pingpings som de kan spendera!

 

Uppgifterna som tilldelas eleverna är i ämnena svenska, matte, och ibland SO/NO eller engelska. 

 

Läraren vet att du kan när:

  • du visar din förmåga att klara uppgifter i Bingel utifrån de uppgifter som du arbetar med i matte och svenska
  • läraren ser att du arbetar och klarar uppgifterna
  • du diskuterar med läraren eller klasskompisen för att komma fram till rätt svar 
  • du visar att du tar ansvar över ditt arbete och gör det du ska.

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.


Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback