Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HÅLPOL0

Hållbar utveckling

Birgittaskolan gymnasium, Linköping · Senast uppdaterad: 4 november 2020

Under nästkommande veckor kommer vi fördjupa oss i hållbar utveckling

Innehåll

Vi kommer att jobba med fyra kapitel i boken Hållbar utveckling. Vi kommer jobba med grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling. 

  • Vilka är de globala målen, vad innebär de och hur arbetar man med dem?
  • Samhällsutvecklingen och befolkningstillväxten - hur hänger det ihop med de ekologiska fotavtrycken? Livsstil och miljöpåverkan.
  • Vad är hållbara städer och exempel på hur de kan realiseras.
  • Hur går man från politik till praktik? Vilka styrmedel finns det och hur utvärderas det?
  • Vilka organisationer finns det och hur har FN:s miljöprogram utvecklats?

Tidsram och examination

Vi kommer att jobba med kapitlen under v 45 - 50. Vid behov förlängs tiden. Det kommer att finnas uppgifter till varje kapitel som skall redovisas skriftligt eller i muntlig form. Vidare instruktioner finns i GC.

Läroplanskopplingar

Grundläggande begrepp inom området hållbar utveckling.

Miljöhot och politiska utmaningar speglade genom till exempel ekologiska fotavtryck.

Samhällets styrmedel och mål på lokal, regional, nationell och internationell nivå samt hur de används i samband med frågor om en hållbar användning av naturresurser.

Olika metoder för miljövärdering, till exempel när myndigheter genomför samhällsekonomiska konsekvensanalyser.

Svensk och europeisk miljölagstiftning samt internationella konventioner och överenskommelser med kopplingar till hållbar utveckling.

Den politiska beslutsprocessen inom området hållbar utveckling i Sverige och inom EU.

Intresseorganisationer inom området hållbar utveckling, deras arbete och påverkan på den politiska agendan från lokal till global nivå.

Etiska värderingar och överväganden i samband med politiska beslut.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika förutsättningar och möjligheter att med politiska medel nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, miljöhot och utmaningar, resursanvändning, styrmedel och mål, aktuell lagstiftning, politik samt miljövärdering.

Eleven redogör utförligt för olika förutsättningar och möjligheter att med politiska medel nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, miljöhot och utmaningar, resursanvändning, styrmedel och mål, aktuell lagstiftning, politik samt miljövärdering.

Eleven redogör översiktligt för olika förutsättningar och möjligheter att med politiska medel nå en hållbar utveckling. I sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet begrepp inom hållbar utveckling, miljöhot och utmaningar, resursanvändning, styrmedel och mål, aktuell lagstiftning, politik samt miljövärdering.

Eleven identifierar och avgränsar med säkerhet komplexa problemområden samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ. Under arbetets gång utvecklar eleven nya frågeställningar och testar dem. Dessutom planerar och genomför eleven efter samråd med handledare egna undersökningar, väljer mellan olika metoder för genomförandet och motiverar sitt val med nyanserade omdömen samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.

Eleven identifierar och avgränsar med viss säkerhet problemområden samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ. Dessutom planerar och genomför eleven efter samråd med handledare egna undersökningar, väljer mellan olika metoder för genomförandet samt drar välgrundade slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.

Eleven identifierar och avgränsar med viss säkerhet enkla problemområden samt föreslår och jämför olika handlingsalternativ. Dessutom planerar och genomför eleven i samråd med handledare enkla egna undersökningar samt drar enkla slutsatser ur undersökningarna med hjälp av någon eller några vetenskapliga teorier och modeller.

Eleven presenterar med säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och med presentationsteknik som är anpassad till syfte och sammanhang. I sitt arbete diskuterar eleven utförligt och nyanserat, och värderar med nyanserade omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.

Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och med presentationsteknik som är anpassad till syfte och sammanhang. I sitt arbete diskuterar eleven utförligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.

Eleven presenterar med viss säkerhet sina idéer och resultat med några av områdets begrepp och enkel presentationsteknik. I sitt arbete diskuterar eleven översiktligt, och värderar med enkla omdömen, konsekvenser av olika handlingsalternativ ur individ-, natur-, och samhällsperspektiv, samt ger exempel på argument på vetenskaplig och etisk grund och utifrån genusaspekter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Vi jobbar med bokens kapitel 1, 6, 12, 13

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback