Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matte åk 4 taluppfattning, addition/subtraktion

Årstadalsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 12 februari 2021

De två första kapitlen i matteboken handlar om taluppfattning, addition och subtraktion.

Vad ska vi lära oss?

        Taluppfattning, kapitel 1

  • att avläsa och skriva tal inom talområdet 0 -10000
  • förstå vårt talsystem
  • kunna ordna tal efter storlek
  • kunna avläsa och sätta ut tal på  en tallinje


    Addition och subtraktion, kapitel 2

  • förstå hur addition och subtraktion hör ihop
  • veta hur likhetstecknet används
  • kunna addera och subtrahera inom talområdet 0 -10000
  • kunna använda addition och subtraktion när du löser textuppgifter och vid problemlösning

 


Hur
ska vi lära oss detta

Under lektionerna kommer vi att ha gemensamma genomgångar och diskussioner. Vi kommer att arbeta med praktiska övningar enskilt eller med flera kamrater i klassrummet och utomhus. Vi kommer att arbeta med färdighetsträning i matematikboken, på Bingel och Nomp. Vi kommer använda diagnoserna, som finns till varje kapitel i matteboken, för att hjälpa oss att se vad var och en behöver träna mer på. 


Hur bedömmer läraren mina kunskaper?

Bedömning sker under gemensamma och individuella arbeten. Du kan visa vad du kan genom samtal, gruppaktiviteter, enskilt arbete i matteboken, arbetspapper, på Bingel och liknande. 

Bedömningen kommer att vara kopplad till undervisningen och arbetsformerna, samt målen och kunskapskraven. Med hjälp av matrisen kommer du och läraren kunna checka av vad du kan och vad du ska träna vidare på.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik år 4 ht12 ( kap 1-2 matteborgen)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback