Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Gränbyskolan Samhällskunskap år 6

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 7 november 2021

Vet du vad som skiljer en demokrati från en diktatur? Vilka mänskliga rättigheter har vi och vilka rättigheter har du som barn? Det är några av de viktiga frågeställningar vi kommer att undersöka i detta tema.

Ämnesmål till dig som elev:

 • att kunna redogöra för de mänskliga rättigheterna och barns rättigheter.
 • att känna till urfolken och de nationella minoriteterna i Sverige.
 • att känna till begreppen normer och regler, rättigheter och skyldigheter.
 • att känna till Sveriges grundlagar.
 • att känna till vad kommunen, landstinget och staten har för uppgifter.
 • att veta skillnaden mellan demokrati och diktatur.

Arbetsformer:

 • Vi kommer att arbeta med läroboken SO; Samhällskunskap år 6, sid. 40-47, 65-73, 100-107, 109-117 och arbeta med frågeställningar, enskilt, i par samt i helklass.
 • Diskussioner i grupp och i helklass.
 • Arbeta med filmer och quiz på Binogi (f.d. Studi).
 • Uppgift om de mänskliga rättigheterna.
 • Se och diskutera utifrån filmer: Ur serien Dröm om demokrati; Att rösta, Grundlagarna, Partipolitik, Utanför systemet, Utmaningar och Hundra år i Sverige
   

Bedömning

Så här skall du visa vad du kan:

 • Genom att delta i de uppgifter vi arbetar med på lektionerna.
 • I  uppgiften om de mänskliga rättigheterna.
 • I ett avslutande prov.

Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav samhällskunskap
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback