Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Pärlan och Skatten 2020-2021

TOM SKOLA Orust samtliga Förskolor, Orust kommun · Senast uppdaterad: 13 november 2020

Vi har valt att arbeta med Tema/projektet Omvär(l)den med fokus på "Naturen", där vi är nyfikna på naturen tillsammans med barnen.

NULÄGESBESKRIVNING: Var är vi?

Vi är två yngrebarnsavdelningar med barn i åldern 1-3 år, barngrupperna består av 10 barn och 2 pedagoger vardera. Vi samarbetar delar av dagen vilket gör att vi känner varandra väl över hemvisterna, såväl barn som vuxna. Vi äter t.ex. i vår gemensamma restaurang "Aptiten" och har skapat studios/lärmiljöer i angränsning till våra respektive hemvister, som är våra gemensamma som är "bokningsbara" för den lilla gruppen.

Trygghet och gemenskap bland barn och pedagoger är något vi lägger stor vikt på för att få en vikänsla, då vi delvis blir nya barngrupper, när våra nya barn introduceras. Vårt huvudsakliga fokus kommer till en början vara att få en stabilitet och trygghet. Vi behöver ha tydliga ramar och rutiner för att underlätta för alla (barn, vårdnadshavare och pedagoger).

Vi kommer att arbeta med barnen i olika gruppkonstellationer. I helgrupp samt i mindre fasta grupper beroende på undervisningstillfälle/aktivitet.

Vi ser att barnen visar stort intresse för att vara ute i naturen och vill därför ta till vara och spinna vidare på det. Vi kommer att använda Ängen i vår närhet som en återkommande lär-/undervisningsmiljö. Vi ser oss som medforskare och är nyfikna på barnens funderingar och reflektioner. Genom att använda oss av "hundraspråkligheten" visar vi på att lärande och utveckling sker på olika sätt, vilket vi sett är en framgångsfaktor i barnens utveckling och lärande. Naturen är fantastisk med sina olika färger, former, dofter och smaker för att inte tala om allt som lever och växer i naturen. Genom vistelse i naturen får barnen ta del av och uppleva årstiders skiftningar. Vi tänker också att utevistelse leder till att barnen uppskattar vår natur och lägger grunden för ett tidigt miljötänk. Det främjar även hälsa, motorik och rörelsefrihet. Vi kommer att följa naturens förändringar och arbeta med/i naturmaterial  dels på ängen men även ta med tillbaka till förskolan. Barnen får använda och utveckla sin kreativitet, fantasi, samspel och utforska, i såväl skapande i olika material och tekniker, som i samarbetsövningar och lek bland annat. Vi stöttar och uppmuntrar barnen i deras utveckling.

Då vi har haft och fortfarande har en annorlunda tid och situation detta år (med pandemi och restriktioner i världen bl.a.) känner vi behöver behålla och arbeta mer med några av förra läsårets mål som vi inte känner oss färdiga med, dock med något ändrad inriktning. Medan våra övriga fokusmål är utbytta detta läsår.

Vi ser fram emot ett spännande, lärorikt och givande läsår tillsammans!

 

 

VÅRA MÅL: Vart ska vi?

Normer och värden

Mål   Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

Målkriterier

 • Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att vilja hjälpa varandra t.ex. med ytterkläder, skicka matskålar, lyssna/uppmärksamma när någon ber om hjälp.
 •          När barnen hjälps åt och samarbetar vid sortering och iordningställande av leksaker och annat material.
 •          När vi ser att barnen respekterar och lyssnar på varandra, samt kan använda och förstå innebörden med STOPP-tecknet (jag visar STOPP med handen – kompisen slutar / när någon visar STOPP – då slutar jag).


Målet når vi genom att
·      

 • Vi arbetar i mindre grupper för att lättare kunna lyssna på och lära känna varandra/känna in varandra.  
 • Vi uppmuntrar barnen att hjälpa varandra (i olika situationer).
 •          Vi är goda förebilder genom att prata med barnen och visa hur vi är mot varandra. 
 •          Vi arbetar med materialet Hjärtestunder (Livskunskap i förskolan) och Kompisböckerna samt Stopp-tecknet.

 

·     

         Omsorg, utveckling och lärande

 

Identitet

Mål  Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga,

Målkriterier

 •         Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att känna självförtroende.

 •         När vi ser att varje barn känner tilltro till sig själv. Att få uppleva att lyckas och känna glädjen i att ha klarat det själv. Men även känna att det är okej att be om hjälp om man inte klarar det eller lyckas denna gång.

 •         När barnet börjar förstå nyttan av att kunna själv och slippa vänta samt att övning ger färdighet.

Målet når vi genom att

 •         Vi uppmuntrar barnen att försöka själva.
 •         Vi stöttar barnen och ger dem verktyg/talar om/visar hur man gör eller kan göra beroende på situation.

 

 •         Vi använder oss av bilder där barnen ser t.ex. dagens rutiner, vad man ska ta på sig och i vilken ordning man tar på kläder o.s.v.

 

Literacy

 

Mål  Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

 

Målkriterier

 • Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga och visar intresse för böcker, det skrivna språket/bokstäver och symboler de känner igen och förstår dess betydelse.
 •          Barnens begynnande förståelse för hur man kan använda bilder/symboler och avläsa/förstå dess innebörd
 •          Barnens begynnande förståelse för att bilden/symbolen blir en hjälp i deras vardag genom att konkret och tydligt kunna se dagens struktur samtidigt som de praktiskt erfar den.

 

Målet når vi genom att

 •         Vi läser och samtalar om text och bilder tillsammans med barnen.
 •         Tittar på bokstäver och ordbilder (hur ser mitt namn ut?) tillsammans med barnen.
 •         Vi sjunger och har ”sångkort” med bilder m.m.
 •         Samtala med barnen om bildernas/bildstödens betydelse, vad visar bilden?
 •         Ha en struktur och återkommande rutiner.
 •         Förtydliga dagen med hjälp av bilder/bildstöd t.ex. rutiner, struktur, vilka kläder och i vilken ordning, var leksaker/materials plats för att förenkla vid iordningställande.

 

 

Matematik

Mål  Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

 

Målkriterier

 • Utveckling pågår när varje barn utvecklar en begynnande förståelse för matematik och får använda och erfara den naturligt i vardagen.
 •         Bygga och skapa/se mönster, färger, former, ramsräkna. m.m  
 •         Barnen får en begynnande förståelse för mätning genom att bygga högt/lågt, konstruera, jämföra, volym…

 

Målet når vi genom att

 •         Vi har ett medforskande förhållningssätt och är närvarande, utmanar, stöttar, sätter ord på vad vi gör och använder de rätta begreppen.
 •         Ta tillvara på matematiken i vardagen, t.ex. vid påklädning, matsituationer o.s.v.
 •         Vi stöttar och utmanar barnen i deras matematiska tänkande och förståelse på deras respektive nivå.
 •         Vi erbjuder div. material och lärmiljöer för konstruktion och annat matematiskt utforskande för att barnen på ett lekfullt sätt ska få en begynnande matematisk förståelse.

 

 •         Vi räknar barn, jämför, mäter (hur många får plats i lådan?) o.s.v.

 

Naturvetenskap/Teknik

Mål  Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

 

Målkriterier

 • Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att utforska och visa intresse för naturen och dess växter och djur.
 •          När barnen utvecklar begynnande förståelse för årstider, samt får uppleva enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen såsom så frö/kärnor och följa händelseförloppet, experiment, såpbubblor m.m.  

 

Målet når vi genom att·      

 • Vi ser oss som medforskare och är nyfikna tillsammans med barnen.
 •          Vi har ett utforskande arbetssätt där vi är tillsammans med barnen i naturen.
 •          Vi ”följer naturen” och ser hur den förändras t.ex. på Ängen som vi kommer att besöka. Genom vistelse och undervisning i naturen får barnen ta del av årstiders skiftningar.
 •          Vi använder bl.a. luppar för att studera växter och kryp. Vi tittar djur och växter och letar fakta i böcker och även digitalt tillsammans med barnen.
 •          Vi använder naturmaterial i vår ateljé i kreativt skapande.

 

Barns delaktighet och inflytande

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan,

Lpfö 18

Målkriterier

 • Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att förstå handling och konsekvens.
 •          När barnet får en begynnande förståelse för att hen är en del i ett sammanhang, t.ex. ”någon blir ledsen om jag puttar”, man är rädd om och försiktig med förskolans saker t.ex. bläddra i böcker inte riva.
 •          När vi ser att barnen börjar förstå att var sak har sin plats.
 •          När barnet känner att det blir lyssnat på och känner att hens önskemål/reflektioner/vilja har betydelse.


Målet når vi genom att

 • Vi pedagoger är närvarande och härvarande. Samtalar med barnen om hur man är emot varandra.
 • Vi är genuint intresserade och bekräftar och respekterar barnens önskemål/känslor/vilja…och samtalar med dem.
 • Vi arbetar med materialen Kompisböckerna, Hjärtestunder och Stopp-tecken.
 • I dagliga vardagssituationer samtala med barnen t. ex. att man kan hjälpa till att torka upp om man råkar spilla.
 • Vi har tydliga bilder på var saker ska vara (”parkeringsplatser”), för att förtydliga för barnen. 

 

 

 

UTVÄRDERING - hur blev det?

Sammanfatta er utvärdering så att den kan läsas av föräldrarna.

Beskriv hur ni utvärderar utifrån målen i den pedagogiska planeringen.

Normer och värden

Omsorg, utveckling och lärande

Barns delaktighet och inflytande

Lust att lära

Verktyg som går att använda är

 • Dokumentation,
 • Observation,
 • Reflektionssamtal med barnen,
 • Pedagogisk dokumentation m.m
 • Forskning
 • Litteratur

 

 

 

Reflektionsfrågor: 

 1. Bedömning hur arbetet fortskrider mot målen
 2. Reflektion över varför ni fick ett sådant resultat
 3. Behov av förändringar i arbetssätt/metoder. Varför och på vilket sätt?
 4. Hur går vi vidare nästa vecka utifrån uppsatta mål?

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback