Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

GRNSVAD

Kursplanering Sva Delkurs 4 V16-17

Vuxenutbildning KV, Karlskoga Vuxenutbildning · Senast uppdaterad: 23 mars 2021

Det egna ansvaret i kursen: Under veckorna 12-21 (betygsdatum fredag 28/5) kommer du att jobba med uppgifter i kursen och även fortsätta med romanläsning (egen vald roman). Det är också viktigt att du jobbar i din grammatikbok + andra länkar fortlöpande - för utveckling i språket.

Kursplanering Vecka 16-17

Lektionsinnehåll ges: Genomgång/Handledning utifrån kursen på Unikum via Lärlogg/Genomgång via Teamsmöten (distans)
Uppgifter/examinationer i Unikum/Sal - lämnas in/examineras enligt kursplanering, (*vid ny info)

V. 16 All undervisning sker via Teams (annat överenskommelse med läraren)

Måndag 19/4: Digital individuell handledning Teams - i chatten + göra läslogg till torsdag

Tisdag 20/4: 14.30-16.00 Digital handledning i chatten Teams: Sva ämne fördjupningsuppgift förberedelse, källor + lärlogg tisdag förberedelse till torsdag 22/4

Onsdag: 21/4: Eget arbete + förberedelse lärlogg typ textlänk/hörlänk onsdag inför fredag 23/4: Svenska språket

Torsdag 22/4: 12.30-14.00 Genomgång 10. Skriftlig argumenterande insändare 

Torsdag 22/4: 14.30-16.00 1) Förberedelse  ska ha gjorts tisdag innan - titta på länken om författaren! 2) Obligatorisk närvaro - Genomgång diskussion allmänt författare/skönlitteraturen i text, teman

Fredag 23/4: 10.00 Teams: 1) Förberedelse ska ha gjorts innan - (se uppgift lärlogg ons 21/4 Unikum!) 2) Obligatorisk närvaro - Diskutera Sv språket

Uppgifter lämnas in under veckan - senast fredag!

Uppgift 6 pågår (Sva fördjupningsarbete "Mitt språk och svenska språket")...

Uppgift 9 pågår (Språkliga varianter)...

Uppgift 10 pågår (Skr arg insändare)

Uppgift 7: (Romanläsning) pågår inlämning V. 19 onsdag 12/5

V. 17 All undervisning sker via Teams (annat överenskommelse med läraren)

Måndag 26/4: 14.30-16.00 Digital handledning Teams

Tisdag 27/4: 14.30-16.00 Genomgång analysnycklar inför A. Frank skönlitterär text - fördjupningsuppgift

Läslogg 2 lämnas in onsdag 28/4, diskussion torsdag 29/4

Torsdag 29/4: 12.30-13.30 Läslogg 2 gruppdiskussion 1 - Obligatorisk närvaro Teams + 30 min handledn. Sva-ämne

Torsdag 29/4: 14.30-15.30 Läslogg 2 gruppdiskussion 2 - Obligatorisk närvaro Teams + 30 min handledn. Sva-ämne

Fredag 30/4: Eget arbete kursen - Lotta ledig

Uppgifter lämnas in under veckan - senast fredag!

Uppgift 6 pågår (Sva fördjupningsarbete "Mitt språk och svenska språket")...

Uppgift 9 pågår (Språkliga varianter)...

Uppgift 8 påbörjas (utdrag ur Anne Franks dagbok) lämnas in V. 18 fredag 7/5

Uppgift 10 lämnas in (Skr arg insändare)!

Uppgift 7: (Romanläsning) pågår inlämning V. 19 onsdag 12/5

 


Läroplanskopplingar

Att läsa och skriva i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Lässtrategier för att förstå, tolka, analysera och kritiskt granska texter från olika medier. Att urskilja texters uttalade och outtalade budskap samt deras olika syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras syfte, mottagare, typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter, till exempel att förtydliga, variera och precisera dem. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur, till exempel sats- och meningsbyggnad och tempus. Textbindning med hjälp av sambandsord, till exempel hur orsakssamband, slutsats och motsats kan formuleras.

Olika hjälpmedel för stavning och ordförståelse, till exempel digitala verktyg.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Att medverka i olika samtal och diskussioner, till exempel att leda en diskussion, argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser och att sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om olika ämnen för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga presentationer, till exempel digitala medier och verktyg.

Uttal, betoning och satsmelodi. Olika variationer av talad svenska.

Sakprosa som är beskrivande, förklarande, instruerande, argumenterande och utredande, till exempel tidningsartiklar, populärvetenskapliga texter och debattinlägg.

Sakprosatexters syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Skönlitteratur och annan fiktion från olika tider och från skilda delar av världen som belyser människors livsvillkor och identitets- och livsfrågor. Några skönlitterära genrer samt några skönlitterärt betydelsefulla verk och deras författare.

Skönlitterära texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad. Tema, motiv, berättarperspektiv, tillbakablickar samt miljö- och personbeskrivningar.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel filmer och webbtexter. Texternas innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.

Hur olika texttyper kan kombineras i en text, till exempel berättande och beskrivande inslag i en argumenterande text.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att identifiera överordnade idéer i form av nyckelord och att föra anteckningar.

Ord, symboler och begrepp för att uttrycka kunskaper, åsikter och känslor i olika situationer med anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.

Hur ords och begrepps nyanser och värdeladdning kan påverka uppfattningen av innehåll och budskap i texter och samtal. Språkförändringar, till exempel nya ord i det svenska språket och betydelseglidningar av ord och uttryck.

Ordbildning, till exempel sammansättningar och avledningar, samt betydelsen av olika prefix och suffix.

Fasta uttryck, idiomatiska uttryck och bildspråk.

Skillnader i språkanvändning beroende på syfte, mottagare och sammanhang, till exempel skillnaden mellan språket i en nyhetsartikel och ett debattinlägg.

Språkets betydelse för att utöva inflytande. Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

Skillnader och likheter mellan svenska och något annat språk, till exempel svenska språkets struktur i jämförelse med något annat språk.

Olika sätt att söka, välja, värdera, kritiskt granska och använda sig av information från internet och andra källor. Hur man citerar och anger källor, även vid användning av digitala medier.

Källkritik. Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 7: Romananalys - skriftlig och muntlig del
Uppgift 6A: Mitt språk och svenska språket 6A - Skriftlig del
Läslogg 2