Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Svenska åk 1

Sånnaskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Svenska - läsa/skriva åk 1 Vi kommer i huvudsak att arbeta med läromedlen Ord och äventyr, Forma Språket och Den Magiska kulan. Viktiga begrepp: Alfabetet - bokstäver Ord Mening Ljuda Text Samtal Samband mellan text och bild

Syfte: (förmågorna vi tränar)

 • forma bokstäver
 • sammankoppla bokstav ljud
 • lära dig alfabetet
 • skriva med mellanrum
 • lyssna och återberätta
 • läsa enkel text
 • samtala om text
 • skriva enkla meningar
 • se samband mellan text och bild
 • förstå en text genom att diskutera och/eller svara på frågor
 • muntligt framträdande

Arbetssätt: (så här kommer vi att göra)

 • pratar om bokstävernas form och ljud
 • vi tränar på att forma bokstäver och ord
 • vi skriver meningar med stor bokstav och punkt
 • vi skriver enkla texter med tillhörande bild
 • vi arbetar med gemensamma texter och svarar på frågor om texten
 • vi läser enskilt, tillsammans samt har läsläxa varje vecka
 • tränar på att berätta inför liten och stor grupp

Bedömning:

 • Skolverkets bedömningsstöd åk 1
 • genom utvärdering "Jag kan" i Ord och äventyr samt i Forma språket
 • hur du läser och skriver
 • hur du arbetar på lektionerna

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Alfabetet och alfabetisk ordning.

Sambandet mellan ljud och bokstav.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback