Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

1

Matematik åk. 1

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

Vi kommer att utforska matematiken tillsammans på ett varierat och lustfyllt sätt.

Syfte

Centralt Innehåll

Utifrån det centrala innehållet i Lgr 11 kommer vi arbeta med:

-tallinjen 0-20 samt hela tiotal 0-100

-huvudräkning med additions- och subtraktionstal 0-10, 10-20

-geometriska objekt som fyrhörningar, cirklar och trianglar

- tid, klockan

-formulera räknesagor/problemlösning med ökning och minskning

Bedömning/Kunskapskrav

Jag kommer fortlöpande i undervisningen bedöma din förmåga att:

-räkna talraden 0-20 framåt och bakåt, skriva siffrorna upp till 20 korrekt, kombinera rätt siffra med rätt antal 0-20, storleksordna talen 0-20 (dina grundläggande kunskaper om naturliga tal)

-använda huvudräkning för att räkna additions- och subtraktionstal i talområdet 0 till 10 (lilla plus och lilla minus)

-räkna additions- och subtraktionstal i talområdet 10-20(

-räkna med hela tiotal, 0 till 100 i subtraktion och addition (enkla tal i utvidgat talområde)

-använda de grundläggande geometriska begreppen cirkel, triangel, fyrhörningarna kvadrat och rektangel 

-göra enkla jämförelser av tider där du kan avläsa klockans hela och halva timmar, samt kvart över och kvart i.

-Problemlösning, lösa egna och andras problemlösningar. Resonera kring val av räknesätt i dina räknesagor t.ex. att du vid ökning av antal använder addition och vid minskning av antal använder subtraktion (föra matematiska resonemang om val av räknesätt i dina räknesagor)

Konkretisering av målen

Du ska lära dig:

-talraden 0-20 framåt och bakåt, skriva siffrorna korrekt, knyta rätt antal till rätt siffra, storleksordna talen 

-addition och subtraktion i talområdet 0 till 10

-10-kamraterna och dubblorna (1+1, 2+2, 3+3 osv).

-addition och subtraktion i talområdet 10-20

-räkna med hela tiotal, 0 till 100

-addition och subtraktion med hela tiotal 0-100

-de geometriska begreppen cirkel, triangel, fyrhörningarna kvadrat och rektangel

-avläsa klockans hela och halva timmar, samt kvar över och kvart i.

-rita och formulera räknesagor där du använder räknesätten addition och subtraktion

Arbetssätt

I undervisningen kommer du att få:

-delta i gemensamma genomgångar

-utföra praktiska övningar  

-laborera

-delta i gemensamma matematiska diskussioner

- arbeta med skriftliga matematikuppgifter

-spela spel

-arbeta enskilt, i par och i helklass/alla (EPA)

-ta del av matematik digitalt, Zcooly, Skolpluss

-formulera egna matematikuppgifter i form av räknesagor/problem.

Dokumentation

Dokumentationen av ditt arbete sker kontinuerligt i undervisningen med hjälp av:

-skriftliga matematikuppgifter

-räknesagor som du formulerar

-hur du resonerar dig fram till lösningar

-hur du löser uppgifter med hjälp av laborativt material


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter