Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Samhällskunskap, SO (år 1-3), Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Hinduism och buddhism HT-20

Rönnowskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 20 oktober 2020

En gudlös religion och en med flera olika gudar möts i en jämförelse och ändå är de nära besläktade.

Syfte

Syftet med ämnet religionskunskap är att du ska utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Du ska bli uppmärksam på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Syftet är också att du ska få reflektera över olika livsfrågor och på så sätt få en ökad förståelse för ditt eget och andra människors sätt att tänka och leva. Undervisningen ska också utveckla dina kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. 

Centralt innehåll

Konkretisering

Eleven ska under arbetsområde få kunskaper om och utveckla förmågan att:
-Hur, när och var religionerna hinduismen och buddhismen har uppstått och växt fram
-Beskriva och jämföra religionernas heliga skrifter, grundtankar och olika tolkningar
-Förklara hur religionen har påverkat och påverkar det dagliga livet för dess utövare
-Beskriva hur religionen påverkat och påverkar utvecklingen inom och mellan länder
-Utifrån sin egen livsåskådning/identitet värdera andra livsåskådningar

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, se på filmer, arbeta med uppgifter enskilt samt diskutera och samtala om hinduismen och buddhismen.

Bedömning

Bedömingen kommer att ske kontinuerligt i klassrummet samt med en avslutande uppgift. Följande kommer att bedömas:

Faktakunskaper:

- om religionen så som synen på gud, heliga skrifter, riter etc.

- om religionens historia så som när,hur och var den uppstått och finns idag

Förmåga att se likheter och skillnader:

- inom och mellan olika religioner och livsåskådningar

Förmåga att beskriva och se samband och föra resonemang:

- om hur religionerna har påverkat samhället

- om hur religionerna har påverkats av samhället


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Matriser i planeringen
Hinduism och buddhism matris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback