Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

F

Frankenstein

Vifolkaskolan 7-9, Mjölby · Senast uppdaterad: 21 oktober 2020

I några veckor kommer vi att läsa och arbeta med romanen Frankenstein av författaren Mary Shelley.

Efter det här arbetsområdet ska du ha utvecklat din förmåga att ...

... använda dig av lässtrategier för att ta dig an skönlitteratur,

... sammanfatta texter du har läst,

... läsa ut budskap och tolkningar ur ett litterärt verk,

... anta perspektiv från olika karaktärer i litteraturen, samt 

... koppla det du har läst till kunskaper om den litterära epoken och upphovsmannens bakgrund. 

Du ska lära dig det här genom ...

... explicit undervisning om lässtrategier och tillämpning av dessa,

... att lyssna till högläsning och själv läsa högt samt tyst och delta i diskussioner kring det lästa, 

... att producera brev och annan framställning som tar olika karaktärers perspektiv,

... att läsa texter och lyssna till föreläsningar om upphovsmannen och den litterära epoken romantiken, samt

... att träna dig i producera muntliga och skriftliga sammanfattningar

Du kommer att bedömas genom ...

... löpande under arbetsområdets gång genom dina reflektioner och deltagande i diskussion,

... framställda sammanfattningar, 

... en slutgiltig textnära litteraturanalys, samt 

... olika texttyper, t.ex. brev och blogginlägg, som framställs i syfte att bearbeta litteraturen. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback