Skolbanken Logo
Skolbanken

AKK

Trollets förskola, Nordanstig · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Vi på Trollet använder oss av AKK och TAKK för att förtydliga det vi gör och det vi vill och för att vi alla har rätt till Kommunikation. Alla kan inte behärska det talade språket så då måste vi hitta andra vägar till Kommunikation och att göra sig förstådd.

På Trollet  tränar och lär vi varandra nya sätt att kommunicera. Vi är nu inne i en uppstartsfas för TAKK, alltså tecken som stöd, som i viss mån påminner om teckenspråket. Vi har  "Aktuella tecken" som just nu innehåller  tre- sex nya tecken som är aktuella för oss. Tecknen följer det vi arbetar med just nu och de tecken som vi anser kan vara bra att lära sig.

Just nu denna period har vi Tack, Varsågod, vänta, hämta, hjälp och titta.

Till stöd för vårt arbete med TAKK så använder vi oss även av bildstöd för att förtydliga saker och aktiviteter. 

Vi är även i uppstart för att lära oss att hantera ögonstyrning som är en annan form av kommunikation.

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,

utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter