Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

6

Terminsplanering i slöjd i år 6. HT 20/ VT 21

Slottsvångsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 21 oktober 2020

Undervisningen i slöjd är en process där tanke, sinnesupplevelser och handling samverkar. Elevens ideér och kreativitet får möjlighet att utvecklas på olika sätt.

Syfte och långsiktiga mål.

Undervisningen i slöjd är en process där tanke, sinnesupplevelser och handling samverkar. Elevens ideér och kreativitet får möjlighet att utvecklas. Eleverna får utveckla sin förmåga att skapa föremål med hjälp av olika material, verktyg, redskap och tekniker. Vi arbetar efter slöjdens arbetsprocess.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, lösa problem, framställa föremål och värdera resultatet. Eleven skall få kunskap om färg, form, funktion och konstruktion. På så sätt väcks elevernas nyfikenhet och kreativitet.

Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor.

 

SÅ HÄR ARBETA VI FÖR ATT UTVECKLA ELEVERNAS FÖRMÅGOR:

Eleven uppmuntras till att visa sin kreativitet med hjälp av färg och form. Eleven får lära sig att använda redskap, verktyg och tekniker. Digitala verktyg är en del av undervisningen.

Du kommer att få bedöma din arbetsinsats på olika sätt.

Undervisning planeras tillsammans med eleverna. Ett arbetsområde kan ändras, utvecklas och fördjupas efter elevernas önskemål.

 

Arbetsområde:

  •  Bokmärke.
  •  Att sy ett pennskrin med namn skylt.
  • Virka

 

 

DETTA KOMMER ATT BEDÖMAS.......

  • På vilket sätt du kan utveckla, formge och framställa slöjdföremål i olika material  utifrån instruktioner.
  • På vilket sätt du använder din förmåga att lösa problem och får arbetsprocessen att gå framåt. 
  • På vilket sätt du hanterar redskap, verktyg och tekniker på ett ändamålsenligt och säkert sätt. 
  • På vilket sätt du planerar och reflektera över ditt arbete i din slöjdbok.
  • På vilket sätt du kan bedöma din arbetsinsats och hur den påverkat ditt slöjdföremåls kvalité. 
  • Din förmåga att hantera färg och form. Visa din kreativitet!
  • Hur du använder inspirationsmaterial och utvecklar dina idéer i slöjdarbetet. 

Läroplanskopplingar

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,

analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.

Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback