Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

9

Människan och miljön

Resursskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 26 oktober 2020

Ämne: Geografi Årskurs: 9 Arbetsområde: Människan och miljön

Syfte

Syftet med detta arbetsområde är att titta närmare på samspelet mellan människan och naturen. Vilka resurser vi använder från naturen och hur samt vår inverkan på den globala miljön. 

Fokus kommer ligga på Sverige, Norden och Europa men ni kommer även att se ett globalt perspektiv.

Centralt innehåll

Arbetssätt

Du kommer att ha läroboken SOL 4000  geografi 9 som grund för temat.

Utöver text- och arbetsboken kommer vi att titta på filmer och diskutera dem.

Du ska även göra ordförklaringar till de viktiga begrepp som finns med i texten. Dessa förklaringar går vi igenom tillsammans först.

 Vi kommer att ha genomgångar men huvudfokusen ligger på ditt egna arbete.

Kunskapskrav

För godkänt betyg behöver du uppvisa att du

  • har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur.
  • kan använda geografiska begrepp.
  • kan beskriva hur varor och tjänster produceras och konsumeras samt presentera enkla geografiska mönster
  • kan föra resonemang om klimatförändringar och vilka orsaker och konsekvenser de har.
  • kan förklara orsaker till fattigdom och utveckling samt föra diskussion kring problematiken.

Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Matriser i planeringen
Människan och Naturen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback