Skolbanken Logo
Skolbanken

Veckoplanering vecka 44Björktrast och Taltrast

Hattstugans förskola, Svedala · Senast uppdaterad: 26 oktober 2020

Mall för lektionsplanering

Vecka:

 

Lektionsplanering Grupp: 

 

Måndag: 

 

Lektion 1:

Lektion 2:

Lektion 3:

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 

 

 

Lektion 1: pyssel

Lektion 2: samarbetsövningar

Lektion 3:FöreBornholmsmodellen 

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 Barnen har varit med och planerat denna höstfest. Vi skapar ett skelett att sätta upp på avdelningen då barnen visat intresse för kroppen och bland annat samtalat kring kroppspusslet som vi introducerat tidigare denna termin.

 

 Barnen har önskat discostopp och tävlingar på Höstfesten. Barnen har fått äga denna dag och planerat med oss.

 

Vi arbetar vidare med våra planeringar med FöreBornholmsmodellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag:

 

Lektion 1:
FöreBornholmsmodellen 

Lektion 2:
Vikt och design

Lektion 3:
Skriva veckobrev med barngruppen 

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

 

 I FöreBornholmsmodellen så delar vi gruppen efter ålder.

 

Vi fortsätter vårt utforskande med hjälp av en våg.

 

Genom barns delaktighet skriver vi vårt veckobrev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback