Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Geometri

Kämpetorpsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 november 2020

Vi kommer arbeta med vinklar och olika geometriska figurer. Vi kommer mäta vinklar, beräkna vinklar, beräkna omkrets och area på olika geometriska figurer.

 

 

Vecka 

Innehåll 

Det här ska du kunna 

43 

 Ämnesinnehåll: Vinklar kap 2.1

(vinklar, beräkna vinklar)

 

Förstå och kunna hantera vinklar – mäta och beräkna.

Förstå och kunna använda begreppen rät vinkel, trubbig vinkel, spetsig vinkel, likbelägna vinklar, vertikalvinklar, sidovinklar, yttervinkel.

Förstå och kunna hantera vinkelsummor i olika figurer.

45 

 Ämnesinnehåll: Trianglar kap 2.2

(Triangelns vinkelsumma, yttervinklar)

 

 

Bedömningsuppgift 1

Förstå och kunna hantera vinkelsummor i olika figurer.

Förstå och kunna hantera rätvinklig, trubbvinklig, spetsvinklig, liksidiga och likbenta trianglar.

 

Bedömningsuppgift 1: Vinklar

46

 Ämnesinnehåll: Månghörningar kap 2.3

(Månghörningar och månghörningarnas vinkelsumma)

 

Förstå skillnader och olikheter hos regelbundna och oregelbundna figurer.

Förstå och kunna hantera vinkelsummor i olika figurer.

47

Ämnesinnehåll: Area och omkrets

(Area omkrets, parallellogram och trianglar

Bedömningsuppgift 2

Förstå och kunna beräkna omkrets och area av olika typer av månghörningar.

Bedömningsuppgift 2: Trianglar, Månghörningar

 

48

 Repetition

Bedömningsuppgift 3 

 

Bedömningsuppgift 3: Geometri

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

Likformighet och symmetri i planet.

Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matematik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback