Skolbanken Logo
Skolbanken

Matteus förskolor-Grundplanering 2-projektval och projektplan-Medevi Brunn-BÄCKEN

093031 Förskolan Medevi brunn, Stockholm Norrmalm · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Utifrån observationsperioden kring "Hav och vatten- för en hållbar framtid" har vi fått många olika tankar om vad som kan bli vår fördjupning. Här nedan reflekterar vi utifrån observationsperioden samt gör ett val och en projektplan.
1. Reflektion kring observationsperioden

Vad är gemensamt- var ligger barnens intressen? Kolla olika tillfällena vad som har varit intressant(lärloggen)

Barnen har många kompetenser som vi behöver ta vara på. Vi kommer att använda pedagogernas olika kunskapsområden och styrkor för att ge de bästa förutsättningarna för att utveckla temat.

 Intresse

-Cyklopen, hajar, fontäner, saker som kan förflytta med vatten, förflyttning av vatten, båtar (piratskepp), pirater, sommarskygga, vinterskugga.

Vilka frågor har väckts? Vad är barnen nyfikna på?

-Vad händer med olika föremål som hamnar i en fontän.

-Hur vattnet kan förflytta olika föremål

-föremål som rör sig

-vågor

Ser ni några "spår" som ni kan arbeta vidare med? Vattnets rörelse

Vilka strategier har barnen använt sig av för att lära? De har varit delaktiga i de undervisningstillfälle som erbjöds. Har också använt sig av kollegiala lärande(grupprocess). Leken har också varit viktigt i barnens lärande. De undersöker med alla sitt sinne.

Vad är vi pedagoger nyfikna på? Vi är nyfikna på att följa barnens lärande samtidigt som vi utmanar deras nyfikenhet samt bidrar till att de får nya kunskap. 

Vad är utforskningsbart?

Eftersom projektet är fördjupat och innehållsrik så tillåter den oss att arbeta utifrån olika perspektiv. För förhoppning är att de inspirerande stationer ska hjälpa oss och barnen att få nya idéer för att kunna jobba vidare i våra projekt.

Det som kan vara utforskningsbar är vattnets rörelse samt fasövergång. Experiment med vatten har också varit ett väldigt uppskattat utforskningsverktyg 

2. Definiera kortfattat ert projektval 

Fortsätta att undersöka havet och vatten med ett brett perspektiv. Eftersom det är en enorm nyfikenhet från både barnens och pedagogers sida på olika sätt i vår kontakt med vatten. 

3. Projektplan

Syfte

Vilka förmågor och kunskaper vill vi att barnen ska vidareutveckla genom projektet och varför?

Fortsätta följa och bidrar till barnens nyfikenhet och ökad förståelse för hur vatten rör sig, ändrar form och vattnets betydelse för djurs och vår överlevnad. Genom undervisningar och barnens nyfikenhet få möjligheter att inta naturvetenskapliga undersökande samt ställa hypoteser, prova dem, dra slutsats och reflektera kring det.

 Hur gör vi alla barn delaktiga?

- Vi erbjuder alla barn att vara med i vårt projektarbete.

. Karaktär (Totte) som kommer till barnen, ger uppdrag, skapar frågor, brev.

- Bokläsning 

-Bidrar så att barn få möjlighet att använda sina strategier. 

-Eftersom barnen visar en så stort intresse för sommarskugga/vinterskugga (populärkultur som hör till temat) så tänker vi dra in detta i projektet som ett hjälpmedel för att undervisningen och kunskap hämtning blir ett lustfyllt moment i barnens lärande.

- Samtala regelbundet och reflektera tillsammans med barnen vid samlingar, måltider, leken och vid spontana undervisningar. 

Hur gör vi vårdnadshavare delaktiga?

- Genom dagliga kontakt

- Lärlogg

- utvecklingssamtal

Vilka förändringar behöver vi göra i lärmiljön som ger värde åt projektet? 

 Vi behöver kanske skaffa lite mer pedagogiska material som kan inspirera och väcka barnens fantasi och intresse för vatten. Just nu till exempel har vi inga vattendjur som kan användas i undervisning eller lek.

Använda oss mer av pedagogiska dokumentation där vi kan reflektera med barnen.

Använda kuben som en undervattensvärld.

Hur kan våra lärmiljöer med sina mötesplatser laddas för projektet och undervisningen?

Vårt miljön är byggt för att kunna stödja projektet.

Kuben används som en undervattensvärld där barnen får möjlighet att undersöka och lära tillsammans.

Vi har verktyg (piratskepp) som barnen har tillverkat själva och som används vid lek och undervisningar.

Vi utforska staden och olika platser där vatten finns.

Vi kommer att utforska de fontäner som finns i närområde. 

Eastmaninstitutets fontän

Maskrosen

Lilla fontänen vid norra bantorget

Tegnérlunden

Observatarielunden

Eriksberg fontän

Hur kan vi skapa förbindelser mellan de olika undervisningstillfällena?

 Pedagogers reflektionstillfälle där vi synliggör den röda tråden och blicka framåt.

dokumentera och sätta upp dokumentation från undervisningstillfällena.

reflektera tillsammans med barnen.

Frågor kopplade till läroplanens områden att ställa sig innan projektet:

Vilka är projektets språkliga och kommunikativa möjligheter?

Reflektion med barnen i olika grupper.

Aktiva högläsning av både fakta och skönlitterära böcker.

Genom sång och musik.

Berätta samt återberätta det vi har sätt och gjort.

Flerspråkighet. Gör föräldrarna delaktiga i det. Pollyglutt(böcker)

Vi samtalar hela tiden under projektets gång.

 Vi har jobbat med ord som, flyta, sjunka, is, kallt osv.

 Vid reflektion tillsammans med barnen berättar de med sina egna ord om de aktiviteter de varit med om.

 Vilka är projektets matematiska möjligheter?

Flyter och sjunker

volym

storlek

form

Vilka är projektets naturvetenskapliga och tekniska möjligheter?

Vattnets densitet, vad flyter och vad sjunker

vattnets former 

Vattnets aggregationstillstånd.

Vi använder oss av naturmaterial vid våra vattenexperiment.

Att experimentera med vatten är naturvetenskap.

  Vilka är projektets motoriska möjligheter?

Promenad till närliggande fontäner

Dans och rörelse

vattenlek

Vilka är projektets demokratiska möjligheter, hur kan ni inkludera barnkonventionen i ert arbete?

Vi lyssnar på barnens önskemål och gör det möjligt

 Vilka är projektets skapande möjligheter?

Måla

tillverka fontäner med lera

rita

Skapande dans, vattendans.

Lyssnar på vattenmusik.

Barnen har tecknat av fontäner.

 Vilka är projektets digitala möjligheter?

Vi använder projektor för att projicera filmer.

Filma barnens görande och reflektera med barnen.

Skapa en undervattensvärld i kuben med hjälp av projektorn.

 Tillverkar stopmotionfilmer med vatten eller havsdjur mm.

 Använda oss av USB - mikroskopet.

  Hur ska vi organisera för att allt ska förbindas? (transdisciplinärt och rhizomatiskt)

Vi sträva efter att få in alla ämnen och läroplansmål i projektet och på det sättet få en röd tråd där allt binds samman.

 Hur kan vi bredda våra perspektiv (poesi, konst, historia, drama, ny forskning för att hitta intressanta ingångar?

Förbättra ateljéns miljö och så den väcker ännu fler barnens intresse till de estetiska ämne. Konst, vattenbilder och foton som kan inspirera till att bland olika nyanser

Ett annat sätt att bredda våra och barnens perspektiv är att ta vara på barnens intresse utanför projektområde.

Eller behöver vi smalna av? Hur?

Vi kanske behöver smalna av lite eftersom hittills har vi jobbat utifrån ”Hav och vatten för en hållbar framtid”. Vi tänker att nästa termin ska vi fortsätta projektera utifrån barnens intresse men med fokus på vattnets fasövergång.

 Gör en struktur kring undervisning utifrån ert projektval

 Struktur för undervisningen skriver vi i vår kalender.

 

 

 

 
Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter