Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Antiken - åk 7

Gullbrandstorpsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 28 oktober 2020

Från vecka 39 fram till v.47 kommer vi att läsa om antikens historia i Grekland och i Romarriket och vilken påverkan och betydelse denna historiska epok har haft för vår tid. 

Den stora frågan:

·      Vilken betydelse har Antiken haft för vår tid? Hur märker vi det idag?

 Kunskapsområden som vi ska träna på:

·       Antiken (grekerna och romarna) och dess utmärkande drag som epok.

·       Några kända händelser och personer under Antiken.

·       Vilken betydelse Antiken haft för vår egen tid.

·       Några historiska begrepp: Antiken, Romarriket, kronologi, orsak och konsekvens, likheter och skillnader, källor.

·       Resonera kring historiska källor, t ex brev, konst, bilder och arkitektur, och vad de kan berätta om skilda levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under Antiken.

 

·       Hur historia ”används” för olika syften.

Material: 

Bok: SOS historia sid 34-53 samt sid 54-73

Filmer från studi.se och sli.se. 

Träningshäften

Powerpoint

Instuderingsfrågor


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.

Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav i historia för arbetsområdet "Forntiden och Antiken" åk 7 Gullbrandstorpsskolan
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback