Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Matematik Åk 2 VT

Gubbängsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 9 februari 2021

Vi samtalar och diskuterar för att lära oss matematik. Vi använder oss av konkret material för att gå vidare till matematiska symboler och tänka abstrakt.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att lösa matematiska problem.

Du ska få möjlighet att lära dig använda och förstå olika matematiska begrepp.

Du ska få möjlighet att träna på att använda och förstå ”mattespråket” för att göra beräkningar.

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker enligt Skolverkets bedömningsunderlag. 

Du visar dina kunskaper i loggen efter varje kapitel där du även gör en självbedömning av vad du har lärt dig. 

Du visar kontinuerligt dina kunskaper under lektionerna genom ditt aktiva deltagande.

Undervisning och arbetsformer

Undervisning sker enligt Singaporemodellen vilket innebär en tydlig struktur där varje lektion består av gemensamt utforskande och genomgång, pararbetare, samt eget arbete. Vi går från konkret - visuellt - abstrakt. 

Vi använder oss av bildstöd, konkret material bl.a. tiobas material, multikuber och tallinjer.

Vi lägger stor vikt på förståelse av matematiska begrepp och att stärka taluppfattningen.  

Vi samtalar och diskuterar för att lära oss matematik. 

För att lära och befästa kunskaper får du ofta träna tillsammans i par eller liten grupp. 

Vi använder oss av läromedlet Singma 2B

Tidsplanering och arbetsområden

v.2-4 Kap 1 Talen 1000:

 • Ental, tiotal och hundratal
 • Jämföra och storleksordna
 • Talföljder
 • Avrunda

v.5-8 Kap 2 addition och subtraktion 0-1000:

 • Addera ental, tiotal och hundratal
 • Addition med växling
 • Subtrahera ental, tiotal och hundratal
 • Subtraktion med växling

 • Klockan kvart i och över
 • Klockan tjugo i och över

v.9 SPORTLOV

v.10-11 Kap 3 Pengar

 • Sedlar och mynt
 • Räkna, jämföra och växla pengar
 • Problemlösning

 • Klockan tio i och över

v.12-13 Kap 4 Geometri

 • Tredimensionella former
 • Beskriva, sorter och skapa former
 • Mönster och symmetri

 • Klockan fem i och över

v.14 PÅSKLOV

v.15-16 Kap 5 Programmering

 • Stegvisa instruktioner
 • Följa och visa kod
 • Visa kod med symboler
 • Problemlösning

 • Klockan fem i halv och fem över halv. 

v.17-18 Kap 6 Massa

 • Mäta massa i gram och kilo
 • Jämföra massa
 • Problemlösning

v.19-20 Kap 7 Tid

 • Klockan - kvart och minuter
 • Beräkna tid och tidsskillnad
 • Digital tid

v.21-22 Kap 8 Statistik

 • Tabeller och diagram
 • Stapeldiagram

Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.


Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas

Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.

Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Matriser i planeringen
Matematik Åk 2 VT
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback