Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematikboken Alfa kapitel 1-2

Lindbackens skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Matematikboken Alfa - kapitel 1 & 2

Vad och hur?

Kap 1, Taluppfattning och huvudräkning

1.1 siffror och tal

1.2 addition och subtraktion med huvudräkning

1.3 multiplikation med huvudräkning

1.4 division med huvudräkning

1.5 multiplikation och division

1.6 tema

Sammanfattning

 

Kap 2 De fyra räknesätten

2.1 addition med uppställning

2.2 subtraktion med uppställning

2.3 multiplikation med uppställning

2.4 kort division

2.5 division med rest

2.6 division med minnessiffra

2.7 tema

sammanfattning

 

Bedömningstillfällen

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom ett  "kan du det här test", enkla resonemang, diskussioner och avslutande test/diagnos på området.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal, däribland negativa tal, och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och användas.

Metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftlig beräkning. Användning av digitala verktyg vid beräkningar.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven visar grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt använder och beskriver begrepp och samband mellan begrepp inom områdena taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik samt samband och förändring med tillfredsställande säkerhet.

Eleven löser enkla problem. Eleven bidrar till något förslag på alternativt tillvägagångssätt och värderar resultatens rimlighet.

Eleven för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta påståenden med enkla matematiska argument.

Eleven redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler och andra matematiska uttrycksformer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback