Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Fjärilen Turkos planering

Solgårdens fsk, Sandviken · Senast uppdaterad: 21 december 2020

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation. Utbildningen i förskolan ska planeras och genomföras på ett sådant sätt så att den främjar barnens utveckling, hälsa och välbefinnande. Förskollärare har därmed ett särskilt ansvar i utbildningen som arbetslaget genomför gemensamt. I undervisningen medverkar även andra i arbetslaget, t.ex. barnskötare, till att främja barns utveckling och lärande.

Var är vi? (se uppföljning/utvärdering)

Nulägesbeskrivning

Vi har introducerat ett kompistema  kring kompisböckerna. I nuläget har vi arbetat med böckerna " Lyssna och kom överens och Visa dina känslor.

Vi har pratat kring böckernas innehåll med barnen och gjort aktiviteter som vi hämtat i kompisböckernas handledning.

Vi ser att barnen lyssnar mycket till kanin och igelkotthanddockorna som vi använder när vi använder i temat.

Vi ser att många av barnen har svårt att lyssna på nej och stopp. Barnen är svåra att fånga, vi märker att vi måste vara väldigt inspirerande och engagerade i allt vi pratar om för att få med oss barnen.

Barnen tar till sig bildstöd och tecken.

De flesta barnen förstår och kan visa och beskriva olika känslor.

Vi ser att många av barnen har intresse för pokemon.

Intresse för rörelse och dans.

 

Vart ska vi?

Kom ihåg att koppla planeringen till de prioriterade målen i Läroplanen!

Koppla målen till vetenskaplig grund: Tydliggörande pedagogik i förskolan

 

Vi vill skapa förståelsen för hur man ska vara mot varandra. ( respekt och hänsyn för varandra och förskolans material).

hjälpa barnen att bli stärkta i sin tilltro till sin egen förmåga.

 

Skapa en tydlig struktur över dagen och fasta situationer.

Introducera våra bastecken för barnen.

Fånga barnen i deras intressen.

 

 

 

Hur gör vi?

Planera undervisningen utifrån barnens intresse och tidigare erfarenhet mot prioriterade mål.

Skriv här: 

Arbeta utifrån kompisböckernas handledning. Samtal kring de olika böckerna och aktiviteter utifrån handledningen. Eftersom barnen tar till sig handdockorna använder vi dessa i undervisningen kring kompistemat.

Börja med veckans tecken ca 3 st på samlingen där vi introducerar våra bastecken.

Skapa fasta platser på samlingen.

Ta tillvara på barnens intressen i undervisningen.

Utmana barnen och ge tid för att klara av uppgifter. Positiv förstärkning och uppmuntra . Visa och berätta vad barnen lärt sig.

Beskriv vilket lärande, arbetssätt och förhållningssätt samt aktiviteter ni planerar att genomföra inom temat. 

Vi ska använda oss av böcker, handdockor, skapande, rörelse, dans i vår undervisning.

Vi ska vara engagerade, stöttande, lyhörda och inspirerande mot barnen.

Fördela ansvaret över aktiviteter, grupper och material

Vi delar upp oss i 3 grupper. Vi har undervisningsgrupper och matsituationer med samma barn.

                                                                                                                                                               

Hur blev det och varför?

Vad kan vi se utifrån den dokumenterade processen:

Vid uppföljning - skrivs i Reflektion:

  • Beskriv kortfattat resultatet utifrån barngrupp.

20201220

Vi ser att barnen är mer hjälpsam och ser varandras behov mer än tidigare. En del av barnen har svårt att ta till sig och använda tecken i vardagen. Vi har några barn som gärna vill leka "själv" i liten grupp och har svårt att släppa in nya kamrater, är beroende utav varandra och har svårt att kunna göra saker utan sin kamrat. Barnens tilltro till sig själv har ökat. Vi har en tydlig struktur på dagen.

Reflektera kollegialt:

  • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?

Delade grupper, engagerande pedagoger, tydlig i vår ledarroll .

  • Dokumentera reflektionerna. exempelvis, Väckte vi alla barns intresse? Vet vi det? Hur? Beskriv kortfattat.

Vi har inte fångat alla barns intressen när det gäller att använda tecken. Vi ser att barnen inte använder tecken i vardagen, förståelsen för tecken finns. Barnen använder sig av det vi har arbetat med i kompisböckerna ex kan sätta ord på när dom samarbetar.

Vid utvärdering - skrivs i Analys

 

  • Analysera resultatet. Beskriv resultatet utifrån barngrupp.

Intresset för tecken är inte så stort för att de flesta av barnen då de har ett fungerande talspråk som de använder sig utav i sin kommunikation med andra.

Reflektera kollegialt:

  • Vilket lärande, aktiviteter, arbetssätt och förhållningsätt ser vi att undervisningen gett barngruppen utifrån prioriterat mål?
  • Dokumentera reflektionerna. Varför blev det som det blev? Hur vet vi det? 

Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter