Skolbanken Logo
Skolbanken

Projektbeskrivning Förskolan Tantolunden Blå grupp 2020-2021,Uppföljningsperiod 1

123451 Förskolan Tantolunden, Stockholm Södermalm · Senast uppdaterad: 5 november 2020

Det här är den första uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektbeskrivning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att få tag i den pedagogiska processen kring "Barns möten med naturen".

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

 

Projekt "Barns möte med Naturen" Tantolundens blå grupp höstterminen 2020


Vad - ska barnen få möjlighet lära om?
Vi har planerat olika undervisningstillfällen utifrån barnens projektbilder som de har tagit med sig till förskolan.
En av bilderna föreställde en larv. Barnen visade stort intresse av olika djur och växter på förskolans gård. Allemansrätten och djuren som har varit aktuella under september och oktober på med tanke på barnens bilder. Vi kommer att arbeta efter barnens bilder och intresse som vi uppmärksammar genom observationer. 

Barnens intresse
Utifrån barnens visade intresse från olika insekter på förskollgården har vi följt olika djur och insekter. Vi har undersökt den biologiska
mångfalden på Tantolundens förskollgård och även i vårt närområde.Styrdokumenten
Vi har kopplat samman teori med praktik, genom att ha med läroplanen i både planering och genomförande. de läroplans målen som vi har tittat närmare
har tittat närmare på under september och oktober har varit:

- förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur, och samhälle påverkar varandra
- fantasi och föreställningsförmåga
- får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper
- nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära
- förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur, samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
- öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

Arbetslaget behöver vara uppdaterade med fakta om de olika djuren för att kunna tillmötesgå barnens frågor och funderingar. Vi söker reda på fakta om tex olika djur även tillsammans med barnen. Vi i arbetslaget kommer att fortsätta att läsa artiklar om forskning kring barn och naturvetenskap för att arbeta vidare med beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. 

Varför: Syftet med detta projektuppdrag är att följa barns möte med naturen, deras tankar och funderingar. Vårt syfte är att följa barnens intressen som är kopplat till projektuppdraget. 

Fokus: Det som har varit i fokus under september och oktober har varit den biologiska mångfalden på förskolans gård. 

Förväntningar: Vi vill skapa både planerade och spontana undervisningstillfällen utifrån barnens intressen. 

Hur: 

Veckan brukar inledas med en gemensam samling där vi reflekterar och planerar  tillsammans med  barnen. Där lägger vi grunden för veckans arbete utifrån deras intresse och nyfikenhet. Vi har använt oss av mindmaps, där vi kartlägger barnens frågor som vi arbetar vidare med under veckan. I slutet av veckan på torsdagen har vi en gemensam reflektion tillsammans med barnen och tittar på mindmappen och pratar om vad vi tar med oss från veckan  och skriver ner dessa tankar. 

De pedagogiska lärmiljöerna är under ständig utveckling utifrån barnens intressen. Vi har introducerat ny litteratur där vi fördjupar oss. Vi går på spaningar där vi anpassar målet efter vad vi arbetar med under veckan. 

Vad har barnen för förkunskap? 

Barnen har olika kunskaper om insekter och vi använder littertaur för att sökany kunskap om det som barnen är intresserade av. 

Barnen på Tantolundens förskola går på utforskande utfärder två gånger i veckan och är vana vid motoriska utmaningar i naturmiljö. Vid dessa tillfällen får barn möjlighet att uppleva och utforska både natur och djur på nära håll.

  • Vad är det ni i arbetslaget behöver skaffa kunskap om?I arbetslaget kommer vi att fördjupa oss mer om litteratur kring naturvetenskap, läsa artiklar som vi kan koppla samman med barns möte med naturen samt hållbar utveckling. 

Vi tar fram fler faktaböcker om djur, natur & miljö, samt spånar på eventuella experiment som vi kan göra med barnen inom aktuella områden.

Syftet är att barnen ska lära sig mer om djur, natur och miljö, samt hur vi kan bidra till en mer hållbar framtid.

Vart vi kommer att välja att lägga fokus på inom detta område återstår att se, vi utgår från barnens intresse och projektuppdragsbilder.

Våra förväntningar är att alla är delaktiga och att vi genom undervisningen lyfter projektet framåt på ett lärorikt och lustfyllt sätt där barnens lärande blir synligt.

Hur?

Barnen kommer att utmanas bl. a. inom sina och kompisars olika intresseområden. Som medforskande pedagoger kommer vi att ställa öppna frågor. Vi kommer att ta tillvara på undersökningsbara frågor ifrån barnen. Barnen kommer då att kunna ställa hypoteser som vi sedan prövar. Olika verktyg och material kommer att introduceras i samband med projektets gång och vi kommer att söka fakta och kunskap tillsammans med barnen på flera olika sätt.

Barnen kommer vid de flesta undervisningstillfällen att delas upp i mindre grupper, då beprövad erfarenhet visar att det gynnar det enskilda barnets lärande.

Reflektion sker varje vecka både tillsammans med barnen och i arbetslagen för att utvärdera och analysera det som skett och för att kunna planera framåt.

Varje vecka kommer vi att publicera en grupplärlogg på skolplattformen där ni kan följa projektarbetet.

 

Så här använder vi lärloggar: 

  • Dokumentation och uppföljning är ett kontinuerligt arbete som pågår varje dag, vecka och månad i förskolan.
  •  
  • Lärloggar kopplas till en pedagogisk planering. Pedagogerna lägger in ett urval av samlad dokumentation i Lärlogg för grupp. En lärlogg visar på en pedagogisk aktivitet (planerad eller spontan undervisning), med ett syfte där barnens lärande blir synligt. 
  • När en Lärlogg för grupp publiceras  blir den synlig/tillgänglig i Skolplattformen för vårdnadshavare.
  • Lärloggar och pedagogiska planeringar utgör underlag för vidare undervisning och utvecklingssamtal.
  • Utifrån gruppens gemensamma lärloggar skapar pedagogerna Individuella lärloggar som endast är synliga för det enskilda barnets vårdnadshavare.
  • I de Individuella lärloggarna är fokus riktat på barnets förändrade kunnande, lärande och utveckling.
  •  

 


Läroplanskopplingar

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback